3а підсумками 2021-2022 навчального року 5 викладачів кафедри (проф. Я.Боднар, проф. О. Кузів, доц. Ю. Орел, доц. М. Фурдела та доц. С. Трач Росоловська) входять в трійку кращих у рейтингу викладачів університету при проведенні практичних занять та лекцій за результатами опитування студентів.

В 2020-2022 роках викладачами кафедри  розроблено та опубліковано 3 посібники та атлас (Pathomorphology. General pathomorphology // Bodnar Y. Ya., Bagrii M. M., Bodnar L. P. and others. – Vinnytsia: Nova Kniga, 2021. 240 p.; Патоморфологія. Спеціальна патоморфологія : навчальний посібник / за ред. Я. Я. Боднара, В. Д. Волошина, А. М. Романюка, В. В. Гаргіна. – Нова Книга, 2021. – 528 с.; Патоморфологія. Загальна патоморфологія : навчальний посібник / за ред. Я. Я. Боднара, В. Д. Волошина, А. М. Романюка, В. В. Гаргіна. – Нова Книга, 2020. – 248 с.; Pathomorphology: Ukrainian atlas. and English languages // Bodnar Y. Ya., Bagrii M. M., Zerbino D. D. and others. – Vinnytsia: Nova Kniga, 2021. 648 p.) оптимізованих з робочими програмами.

  4 студенти (Гах Ілона (5 курс), Лиса Анастасія (4 курс), Марія Стецик з Максимом  Лук’яненко (4 курс)) зайняли перші місця з доповідями у різних секціях на XХIV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених.

 Марія Стецик 420 гр. , пройшовши три етапи відбору, дійшла до фіналу у Всекураїнському конкурсі «UA завтра» (перша приватна інвестиційна програма для підтримки талановитої молоді України).

   На кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини одержують теоретичні й практичні знання студенти: медичного (III, IV, V курси), стоматологічного (ІІ і ІІІ курси) факультетів та інституту медсестринства. Читаються такі наукові дисципліни: патологічна анатомія, судова медицина, секційний курс. Впроваджено Z-систему оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками, а також організацію навчального процесу за системою „єдиного дня” на секційному курсі та курсі судової медицини для студентів IV-V курсів медичного факультету. Студенти ІІ і ІІІ курсів медичного та стоматологічного факультетів займаються за стрічковою системою, вивчаючи спеціальність "Патоморфологія".

проф. Я.Я.Боднар веде заняття зі студентами 3-го курсу (2021 рік)

   Основним завдання кафедри є удосконалення прикладного вивчення патологічних процесів і через клініко – морфологічний аналіз навчити студентів оцінювати суть захворювання, його клінічні прояви, а також вирішувати питання судово-медичної експертизи у випадках насильної смерті.

   У штаті кафедри: завідувач кафедри д.мед.наук професор Боднар Ярослав Ярославович, д.мед.наук професор Сельський Петро Романович, д.мед.наук професор Кузів Оксана Євстахівна, доценти Волошин Володимир Дмитрович (завуч), Миколенко Анна Захаріївна, Головата Тетяна Кирилівна, Дацко Тамара Вікторівна, Франчук Валентин Васильович, Орел Юрій Миколайович, Фурдела Михайло Ярославович, Трач Росоловська Світлана Василівна, асистенти Слива Андрій Федорович, Юрик Ігор Ігорович, Кріпка Олена Ігорівна, старші лаборанти Левандовська Наталія Миколаївна, Соломко Ірина Михайлівна, Біланик Ніна Михайлівна.

Колектив кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.

Стоять (зліва направо): ас. І. І. Юрик, доц. В. Д. Волошин, доц. М. Я. Фурдела, проф. П. Р. Сельський, доц. Ю. М. Орел,

  доц. В. В. Франчук,  ас. А. Ф. Слива. Сидять (зліва направо): доц. С. В. Трач Росословська, доц. А. З. Миколенко,

 доц. Т. К. Головата, проф. Я. Я. Боднар, доц. Т. В. Дацко, ас. О. І. Гладій, лаб. І. М. Соломко, лаб. Н. М. Біланик (2018 рік)


  У нас навчаються вітчизняні та іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською та англійською.  

Доц. В.Франчук зі студентами  іноземного факультету (2015 рік)

    За останні п’ять років співробітниками кафедри впроваджені якісно нові методичні підходи до викладання дисциплін згідно європейських вимог реформування медичної освіти. Завдяки адміністрації університету проведений повний ремонт і технічне переоснащення приміщень, що дозволило проводити практичні заняття з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Реставрований і доповнений вологими препаратами макромузей, експозиція якого стала більш доступна для практичного засвоєння студентами макроскопічних проявів різних патологічних процесів та вирішення спеціальних питань судово-медичної експертної діагностики. Експонати систематизовані за змістовими модулями патоморфології та судової медицини.

    Учбовий фонд кафедри доповнено новими мікропрепаратами, особливо із використанням гістохімічних методів забарвлення тканин. Мікропрепарати використовуються не тільки на практичних заняттях як ілюстративний матеріал, а й молодими асистентами та студентами-гуртківцями для вдосконалення навичок патогістологічної діагностики. Архів мікропрепаратів став основою підготовленого до видання атласу з патогістології, створеного у співпраці з кафедрою патологічної анатомії Івано - Франківського національного медичного університету та Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Він призначений як для студентів ВНЗ так і для лікарів - патоморфологів. Тісна співпраця з кафедрою патоморфології Сумського національного університету завершилася виходом у світ англомовного посібника "Short course of pathomorphology", який одержав гриф МОН України та надрукований видавництвом "Укрмедкнига" у 2011 році. У редакційному портфелі цього ж видавництва чекає свого тиражування посібник для медсестер-бакалаврів "Клінічна патогістологія", що також схвалений МОН України, підготовлений силами колективу кафедри і запланований до друку у 2012 році.

    Створений малий судово-медичний музей, в якому експонуються два унікальні навчальні макети місця події та чотири стенди з оригінальними взірцями різноманітних травмуючих предметів, холодної і вогнестрільної зброї. Використання музею з навчальною метою дає студентам можливість краще засвоїти діагностичні ознаки дії гострих і тупих предметів згідно класифікації доц. А.І. Муханова та алгоритм опису місця скоєння злочину.

    Музеї кафедри постійно використовуються для формування установок на здоровий спосіб життя шкільної та студентської молоді, боротьбу із шкідливими звичками, наглядно відтворюючи наслідки та ускладнення алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління тощо.

Типові моменти навчального процесу на кафедрі (2015 рік)

    Навчальні кімнати кафедри оснащені мультимедійною технікою і плазмовими телевізорами, що забезпечує демонстрацію мікропрепаратів і аналіз патологічних змін для усієї аудиторії. Робоче місце викладача оснащене комп’ютером і відеосистемою, яка дає можливість переводити зображення із мікроскопа на екран телевізора, демонструвати фрагменти відеофільмів за темою заняття.

    Впроваджуючи засади європейської кредитно - модульної системи співробітники кафедри активно працювали впродовж останніх п’яти років над удосконаленням інформаційного і навчально-методичного забезпечення навчального процесу з метою не тільки його модернізувати та інтенсифікувати, а й змінити світогляд студентів, сформувати позитивні мотивації для здобуття фахових знань. Для ефективного вирішення поставлених задач розроблена система цілеспрямованого керування пізнавальним процесом на основі проблемно-пошукового навчання, що знайшло відображення у впровадженні Z - системи і єдиного навчального дня. Така система навчання передбачає акцентування уваги студентів на самостійному опануванні теоретичного матеріалу та застосуванні отриманих знань в різних клінічних випадках, баченні ними нових проблем у відомих стандартних, умовах, усвідомленні нових функцій структурно ремодельованого органу або тканини, в умінні визначити можливі, в тому числі нетипові, клінічні прояви патологічного процесу.

    За зазначених умов викладачу відводиться спрямовуюча методична та консультативна функції. З цією метою в практику педагогічного процесу впроваджено індивідуальні «Альбоми для позаудиторної та аудиторної роботи студента» згідно опанувань першого і другого модулів програми зпатоморфології. Основними завданнями зазначеного методичного посібника є оволодіння прийомами виділення головної думки тексту та порівняння ілюстративного матеріалу, який наведений у підручниках або атласах з патоморфології, Це є важливим підгрунттям для вміння узагальнювати та описуванні макроскопічних і мікроскопічних проявів патологічного процесу.

    Першим етапом керування самостійного проблемно-пошукового навчання є визначення вхідного рівня знань студентів перед початком їх пізнавальної аудиторної діяльністі за допомогою розроблених на кафедрі методичних матеріалів та університетської системи інтранету. З цією метою студенту пропонується напередодні заняття у позааудиторних умовах, за допомогою використання комп’ютерної програми MOODLE, розв’язати 24 завдання, які на 50 % представлені текстовими завданнями, 25 % складають ситуаційні задачі тину « Крок – 1» та 25 % завдань складені з використанням макро- та мікрофотографій. Зміст завдань сформульований таким чином, що правильну відповідь студент може дати лише за умови всебічного засвоєння теоретичного матеріалу. 

   Для цього студенти мають усі можливості - співробітниками кафедри підготовлено та видано ряд підручників і методичних посібників: 1) Невідкладні стани: Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / за редакцією М.С. Регеди, В.Й. Кресюна . Колектив авторів 33 у т.ч. Боднар Я.Я. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 844 с. (87,36 друк.арк); 2) Сборник заданий для подготовки к тестовому экзамену по естественно-научным дисциплинам «Крок-1. Общая врачебная практика» Учебно-методическое пособие. / под редакцией В.Ф. Москаленко, А.П. Волосовца, Н.Е Буллах, А.Н. Яворовского, А.В. Романенко, Л.И. Остапюк. Колектив авторів у т.ч. Боднар Я.Я. – К.:Медицина, 2005, - 365 с.; 3) Судова медицина: Курс лекцій. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. / А.Х.Завальнюк. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2006. – 672 с.; 4) Патоморфологія. Посібник / Боднар Я.Я., Романюк А.М. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2009. – 495с. ( 40,3 ум друк арк..); 5) Forensіc Medіcіne: practіcal guіde/ Franchuk V.V. – Ternopіl: 2011. – 204p.; 6) Short course of pathomorphology. Вodnar Ya., Romanyuk A.M., Bodnar R.Ya., Romanyuk K.A., Voloshyn V.D. – Ternopіl: TSMU, 2011. – 544 p. У них наведено алгоритм виконання позааудиторної проблемно-пошукової роботи із ознайомленням з теоретичним та ілюстративним матеріалом, зразки контролюючих тестів. Аналогічний матеріал розміщений на WEB- сторінці кафедри університетського інтранету в розділах „ Матеріали підготовки до практичних занять”, та „ Матеріали підготовки до лекцій” українською та англійською мовами. Окрім цього студенти мають можливість користуватися електронними книгами: Секційний курс (на допомогу молодому патологоанатому). Посібник / Я.Я.Боднар, О.Є. Кузів О.Є. – Тернопіль. Укрмедкнига. – 2005., Судова медицина . Посібник. – Тернопіль. Укрмедкнига. – 2005.

Основні публікації співробітників кафедри (2014 рік)

    Використовуючи зазначені методичні можливості, студент має можливість самостійно оцінити прогалини у самопідготовці до практичного заняття або об’єктивно структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), повторно звернутися до теоретичного матеріалу, або з’ясувати певні питання при виконанні аудиторної роботи у викладача. Так чином, за допомогою комп’ютерних технологій забезпечується зворотній зв’язок «викладач – студент». Окремо слід зазначити, що телекомунікаційні програми дають можливість доценту кафедри Т.В. Дацко забезпечити дистанційне навчання іноземних студентів- бакалаврів поза межами України, в тому числі США і Канади в режимі реального часу.

    Аудиторна частина засвоєння певного змістового модулю спрямована на ознайомлення студентів із реальними особливостями роботи лікаря-патологоанатома та судово-медичного експерта, засвоєння практичних навичок, особливо тих, що передбачені матрикулами практичних навичок. Це завдання вирішується шляхом вивчення мікроскопічних та макроскопічних ознак патоморфологічних змін органів та тканин.

    Використовуючи відеосистему із передачею зображення від мікроскопа на екран телевізора, макропрепарати та інші предмети з експозиції музею, викладач створює ситуаційну задачу. Для її розв’язання студент має можливість не тільки уточнити, сумісно із викладачем або колегами по групі, певні прояви патологічних змін, але й співставити та проаналізувати ситуативні зміни даного випадку із ілюстративним матеріалом підручників, посібників, атласів, використати можливості Інтернету. Впоравшись із завданням, студент повинен, з метою закріплення зорового відображення з’ясованих змін, замалювати та описати в індивідуальному альбомі патологічні зміни або оформити акт судово-медичного дослідження, вміти встановити структурні основи зміни функції, можливі ускладнення та обґрунтувати танатогенез. За такого методичного підходу формується принцип клініко-морфологічного аналізу. При оформленні протоколів розтину померлих студент повинен не тільки вміти скласти клініко-патологоанатомічний епікріз, патологоанатомічний діагноз чи судово-медичний висновок, використовуючи принципи доказової медицини.

    З цією метою на кафедрі розроблено рівні достовірності в патоморфології та формат патоморфологічної доказовості тієї чи іншої хвороби. Студенту необхідно визначити код хвороби за МКХ-10, дати інформацію про епідеміологію та летальність, а також перелічити патоморфологічні зміни високого (специфічність макроскопії, мікроскопії, гістохімії, імуноморфології, цитохімії) та помірного (неспецифічні прояви) рівня достовірності.

    Таким чином, запровадження нового типу керованої системи проблемного вивчення патоморфології та судової медицини дозволяє створити необхідну пізнавальну ситуацію, забезпечити умови для розв’язання проблемних завдань, підвищити ефективність засвоєння практичних навичок, а в кінцевому результаті підняти рівень клініко-морфологічного мислення студента – майбутнього фахівця.

    В умовах розширення самостійної роботи студента в пізнавальному процесі активізувалася студентська наукова робота, яка допомагає виявити наукові схильності і потенціал студента, відтак оволодіти навиками практичного виконання досліджень і наукового аналізу. Прикладом ефективності такого підходу до навчання є удостоєння студентів ІІІ курсу медичного факультету Литковця Костянтина (2011 р.) та Банадиги Андрія (2010 р.) ІІІ місця на Всеукраїнській олімпіади з патологічної анатомії в м. Суми.

    Активними учасниками патологоанатомічного студентського наукового гуртка є Дацко І., і Горин Р., які доповідали свої про свої наукові здобутки, та були відзначені грамотами і дипломами на 61-й Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» (Київ), Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» (Харків), 73-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (Донецьк). Відмічені нагородами також наукові доповіді студентів Біжик В. та Дацко В., які брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Теоретична медицина: нормальна і патологічна анатомія, нормальна і патологічна фізіологія, імунологія і алергологія, гістологія, цитологія та ембріологія» (Чернівці), Діденко І., Наумець Н., Стрипко У., Франчук М., Богоніс І. на XV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених.

Студентські наукові відзнаки (2014 рік)