Підручники, видані викладачами кафедри:

 1. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТА ГІСТОЛОГІЯ: фундаментальний атлас / за ред.. Д.Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Боднара, В.А. Діброви- Вінниця: Нова книга. – 2014. – 805 c.

 2. Невідкладні стани: Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / за редакцією М.С. Регеди, В.Й. Кресюна . Колектив авторів 33 у т.ч. Боднар Я.Я. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – 844 с. (87,36 друк. арк)

 3. Клінічна хірургія /За ред. Ковальчука Л.Я. та ін. Колектив авторів (у т.ч. Дані патоморфології Боднара Я.Я.) / Підручник для студентів медичних вузів у 2 тт. Тернопіль, Укрмедкнига 2000 т. 1, 536 с. (друк. арк. 43.05) т. 2. 504 с.

 4. Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підручник. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 494с.

 5. Шпитальна хірургія / За ред. Ковальчука Л.Я., Спіженка Ю.П., Саєнка В.Ф. та ін. Колектив авторів (у т.ч. дані патоморфології Боднара Я.Я.) – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 590с.

 6. ХАЗАНОВ, Анисим Тимофеевич; ЧАЛИСОВ, Иосиф Александрович. Руководство по секционному курсу: Учебник. Медицина, 1976.

Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Патоморфологія. Загальна патоморфологія : навчальний посібник / за ред. Я. Я. Боднара, В. Д. Волошина, А. М. Романюка, В. В. Гаргіна. – Нова Книга, 2020. – 248 с.

  2. Bodnar Ya. Short course of pathomorphology : textbook / Ya. Bodnar, R. Bodnar, V. Voloshyn, A. Romanuk. – Ternopil : TSMU, 2018. – 526 p.

  3. КЛІНІЧНА ПАТОГІСТОЛОГІЯ: навч. посіб. / [Я.Я. Боднар, Т.В. Дацко. В.Д. Волошин] за ред. Я.Я. Боднара, Т.В. Дацко. В.Д.- Тернопіль: ТДМУ. « Укрмедкнига», 2012. – 280 с.

  4. Franchuk V.V. Forensic Medicine : practical guide / V.V. Franchuk. – Ternopil : TSMU, 2011. – 204 p.

  5. Боднар Я.Я., Романюк А.М. Патоморфологія. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2009. – 495с. ( 40,3 ум друк арк.)

  6. Завальнюк А.Х. Судова медицина : Курс лекцій. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль : Тернопіль : ТДМУ , 2006. – 672 с.

  7. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Романюк А.М. Патологічна анатомія. Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2003. – 264 с.

  8. Боднар Я.Я. Романюк А.М. Кузів О.Є. Практикум з біопсійно-секційного курсу. Посібник – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 188 С.

  9. Завальнюк А.Х. Судова медицина : Курс лекцій. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 648 с. Муханов А.И. Атлас-руководство по судебной медицине. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 232 с.