Наукова робота кафедри передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останній 2021-2022 навчальний рік отримано понад 1 патентів на винахід, опубліковано 23 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема опубліковано 12 статей. Доц. В. Франчуком захищена докторська дисертація та отримане звання доктора мед. наук, за спеціальністю 14.01.25 – судова медицина., ас. А. Сливою захищена кандидатська дисертація за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія.

Доповідь професора кафедри Валентина Франчука на вебінарі комітета медичного права і біоетики Національної академії адвокатури України з питань судово-медичної експертизи недоліків професійної медичної діяльності (10 червня 2022 р.).

Захист дисертаційної роботи.

Проф. О. Є. Кузів, ас. А. Ф. Слива, проф. П. Р. Сельський (2021 рік)

29.11.2021 року відбувся захист дисертаційної роботи Сливи Андрія Федоровича на тему: "Патоморфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пре- та менопаузального віку", 14.03.02 – патологічна анатомія , спеціалізована вчена рада Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті. Науковий керівник - доктор медичних наук, проф. Сельський Петро Романович.

Ректор Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України проф. М. Корда вручає диплом доктора мед. наук доц. В . Франчуку (2021)

Апробація наукової роботи асистента Сливи А.Ф. (2019 рік)

 У грудні 2019 р. в аудиторії ННІ морфології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського відбулася апробація дисертаційної роботи асистента кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини Сливи Андрія Федоровича. Робота виконана під керівництвом професора кафедри Сельського Петра Романовича. У роботі засідання брали участь професорсько-викладацький склад кафедр нормальної анатомії, нормальної та патологічної фізіології, гістології, цитології та ембріології, акушерства та гінекології, працівники патологоанатомічного бюро м. Тернополя.

За результатами слухання було рекомендовано подати наукову роботу ас. А. Ф. Сливи до офіційного захисту.

 У Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського 2 березня 2017 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

На порядку денному був захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною Юрика Ігоря Ігоровича «Особливості ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії і гіперхолестеролемії» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Боднар Ярослав Ярославович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Головацький Андрій Степанович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України). 2. Попадинець Оксана Григорівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

Захист кандидатської дисертації асистента І.І.Юрика (березень 2017 рік)

    Сфера наукових інтересів кафедри полягає у вивченні морфології і наслідків кардіоміодистрофії (водно-сольової, адреналінової, алкогольної, діабетичної), причин і особливостей наглої смерті, патогенезу коронарної хвороби серця в осіб молодого віку, діагностичних критеріїв сільськогосподарської травми, видових ознак ран.

    У навчальний процес також впроваджуються результати наукових розробок співробітників кафедри. Основним напрямком їхньої наукової діяльності є подальше вивчення морфофункціональних змін серцево-судинної системи, зумовлених різними екзо- та ендогенними чинниками, зокрема при цукровому діабеті, хронічній алкогольній інтоксикації тощо. Зокрема, доц. Франчук В.В. проводить дослідження спрямовані на встановлення морфометричних показників серця при наглій смерті від атеросклерозу коронарних судин та їх судово-медичне значення. Ним вперше розроблена комплексна морфометрична оцінка частин серця, що дозволяє встановити конкретні кардіометричні диференціально-діагностичні критерії особливостей перебудови всіх частин серцевого м‘яза при атеросклерозі коронарних судин. Доц. Дацко Т.В. вперше за допомогою комплексу морфологічних, гістохімічних та біохімічних досліджень розкрила пошкоджуючий вплив кардіотоксичної дози адреналіну на мембранні структури гепатоцитів у високо- та низькостійких до гіпоксії тварин. Науковим та практичним наслідком дисертаційного дослідження доц. Головатої Т.К. «Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації», стало з’ясування пошкоджуючої дії алкоголю та його деривату – ацетальдегіду на органну, тканинну та субклітинну організацію міокарда.

    Асистент Миколенко А.З. своє дисертаційне дослідження виконала на кафедрі педіатрії і воно полягало у вивченні клінічного перебігу хронічної поєднаної гастодуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей різного віку на тлі окремих фонових станів.

    Асистенти Фурдела М.Я. та Трач Росоловська С.В свої дисертаційні дослідження виконували згідно комплексної програми “Цукровий діабет”. М.Я.Фурдела вперше встановив основні морфо-функціональні зміни у серці та структурних компонентах провідної системи при цукровому діабеті за наявності порушення серцевого ритму і провідності. С.В.Трач Росоловська з’ясувала вікові особливості ремоделювання порожнин серця, холінергічних та адренергічних нервів міокарда та ендокринного апарату передсердних кардіоміоцитів при цукровому діабеті.

    Доц. Волошин В.Д виконує дисертаційне дослідження на отримання наукового ступеня д.мед.н., спрямоване на з’ясування особливостей структурних взаємовідношень і ремоделювання морфологічних компонентів кісток та деяких ендокринних залоз при хронічному стресовому навантаженні. Асистент Ваврух П.О. свій науковий пошук зосередив на дослідженні структурних змін міокарда при раковій інтоксикації та впливі цитостатичних препаратів.

Активно працюють аспіранти кафедри Юрик І.І. та Кріпка О.І. Ними заплановано та виконуються кандидатські дисертаційні дослідження щодо вивчення ре моделювання серця та судин нижніх кінцівок при гіперурікемії.

доц. В.В. Франчук, наукова доповідь на міжнародній конференції "Актуальні питання судової медицини"

(м. Мінськ, жовтень 2016 р.)

Представники кафедри  під час розширеної вченої ради (2012 рік)

    Протягом останнього п’ятиріччя на кафедрі виконуються планові комплексні науково-дослідницькі роботи: «Вивчення патогенетичної ролі мікробіологічних чинників на перебіг соматичної патології у дітей». Завершена наукова робота «Клініко-морфологічні зміни систем організму при цукровому діабеті і тиреопатіях у віковому аспекті» (2009 р.).

    Співробітники кафедри вважають за доцільне впроваджувати в науковий процес нових напрямків. Асистент Трач Росоловська С.В. пройшла стажування на базі першого медичного факультету класичного Карлового університету (Прага, Чехія) з метою освоєння методу тканинних і клітинних культур. Тренінг безпосередньо відбувався у науковій лабораторії інституту медичної біохімії, який у 1884 році заснував І. Я. Горбачевський, ім’я якого носить наш університет.

    Програма навчання включала такі напрямки:

  1) Основні типи культивованих клітин і необхідні умови для їх вирощування. Технічне оснащення типової лабораторії клітинних культур.

 2) Створення асептичних умов під час роботи з клітинними культурами. Хімічний склад культуральних середовищ, способи його приготування.

   3) Джерела контамінації клітинних культур, методи виявлення та лікування клітин іn vіtro.

   4) Визначення життєздатності клітин у культурі, маркери диференціації. Нарощування клітинної маси та забір клітин для експерименту.

   5) Кріоконсервація клітин.

    Під час стажування С. В. Трач Росоловська ознайомилась з особливостями вирощування наступних клітинних культур: трансформованих лімфоцитів миші ТНР-1 та подоцитів. Обидві культури чеськими дослідниками були закуплені у Європейському банку клітинних культур (ЕСАСС) і використовуються декілька років у лабораторії для різноманітних досліджень.

Завдяки культивуванню клітин можливості дослідження і діагностики значно розширюються, оскільки є можливість оцінки не тільки морфологічних і біохімічних змін, але і їх поведінки залежно від мікрооточення. Методика вирощування клітинних культур широко впроваджена в практичну роботу Національного Інституту хірургіх та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України при лікуванні хворих на облітеруючі захворювання нижніх кінцівок.

    Другим перспективним напрямом розвитку патоморфологічних досліджень ми вважаємо доцільним впровадити методику імуногістохімічного вивчення впливу на структурні компоненти органів і тканини нанотехнологій.

    Співробітники кафедри були безпосередніми учасниками організації науково-практичних конференцій: Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення. (Тернопіль, 10-11 жовтня 2008 р.), Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології (Тернопіль, 10–11 червня. 2009). Актуальні проблеми морфології. Конференція присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Я.І.Федонюка (Тернопіль, 16-17 квітня 2010 р).

За результатами наукових розробок співробітниками кафедри отримано:

    Патент на корисну модель Спосіб гістохімічного визначення холін естерази / Боднар Я.Я., Трач Росоловська.

Пат. 49872. Україна. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки./ Посохова К.А.,Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В.

    Створено та запатентовано коп‘ютерну програму “Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових ) клітин людини «MorphoSys» («MorphoSys»)./ Березький О.М., Батько Ю.М., Дацко Т.В., Мельник Г.М.

    Авторське права на твір № 35888. Комп’ютерна програма “Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових ) клітин людини «MorphoSys» («MorphoSys»)./ Березький О.М., Батько Ю.М., Дацко Т.В., Мельник Г.М. Реєстрація 30.11.2010.

Протягом 2007 - 2011 рр. співробітники кафедри взяли участь у написанні монографій: Вогнепальні ушкодження центральної нервової системи. / А.Х Завальнюк, М.Є. Поліщук. В.І. Старча, Є.І.Слинько: Тернопіль. ТДМУ. – 2005.- 184 с.; Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевсь4кого: історія і сучасність./ за редакцією В.В.Файфури.,Я.Я.Боднара, А.Х.Завальнюка. Тернопіль. ТДМУ, 2007. - 320 с.; Судова медицина України: минуле і сьогодення / А.Х Завальнюк., В.Г.Бурчинський. Одеса. Астропринт, 2007. – 216 с.; Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні. / А.Х Завальнюк., Г.Ф. Кривда, І.О. Юхімець. Одеса. Астропринт, 2008. – 192 с.; Отрути та отруєння: судово-медичний аспект / А.Х Завальнюк., Г.Ф. Кривда, І.О. Юхімець. Одеса. Астропринт, 2008.

За останні роки працівниками кафедри:

· Вивчено морфологію хронічних захворювань легень і легеневого серця (видано 3 монографії).

· Розроблено патогенез лімфогенного склерозу легень і печінки.

· Розроблено і впроваджено в практику морфометричні методи діагностики патології серця.

· Вивчено патоморфологію основних інфекційних хвороб (видано монографію).

· Розроблено судово-медичну класифікацію колючих і тупих предметів, автомобільної та залізничної травми, їх діагностичні ознаки.

· Визначено діагностичні критерії тупої травми серця.

· Розроблено експертні критерії смертельної сільськогосподарської травми.

· Розроблено і захищено п'ятьма патентами методи адреналінотоксичного ураження внутрішніх органів.

· За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано в журналах і збірниках понад 70 наукових робіт, захищено 1 докторську і 4 кандидатських дисертації.

Експертно-діагностична робота кафедри

    Основними клінічними базами кафедри є Тернопільське обласне патологоанатомічне бюро та Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи, де співробітники кафедри виконують консультатино-діагностичну та експертну роботу. Як показує практика, більшу частину свого робочого часу лікар-патологоанатом витрачає на прижиттєву діагностику недуг, використовуючи аналіз інтраопераційних, пункційних та аспіраційних біопсій.

  У 2011 році за ініціативою ректора університету члена - кореспондента НАМНУ доктора медичних наук професора Л.Я. Ковальчука на базі університетської лікарні створено лабораторію інтраопераційної гістологічної експрес-діагностики. Тут працюють старші лаборанти кафедри Андрійчук О.В. та Соломко І.М. Лабораторія розміщена в окремому, сучасно обладнаному, приміщенні поряд із операційним блоком, що дає можливість оперативно провести морфологічний аналіз тканин, видалених в процесі операційного втручання. Сучасні телекомунікаційні технології дозволяють транслювати гістологічне зображення із лабораторії на кафедру в режимі реального часу. Спільне вивчення препаратів завідувачем та викладачами дає змогу швидко надати максимально об’єктивний і повний інтраопераційний патогістологічний висновок. У багатьох випадках це має вирішальне значення при виборі подальшого обсягу і тактики проведення оперативного втручання.

    Іншим фундаментальним розділом лікувальної роботи кафедри, поруч із прижиттєвою діагностикою захворювань, є діагностика посмертна. Латинський вислів "Hіc locus est, ubі mors gaudet succurrere vіtae" – "Місце, де смерть навчає жити" – найкраще відображає суть і завдання цього фрагменту лікувальної роботи. Кожна аутопсія повинна нести для інтерніста насамперед пізнавальну функцію, допомогти усвідомити причини як власних, так і чужих помилок. Ці питання виносяться на клініко-патологоанатомічні конференції, завданням яких є підвищення якості клінічної діагностики і лікування хворих шляхом спільного обговорення та аналізу клінічно-патоморфологічних даних, виявлення причини та джерела помилок в діагностиці та лікуванні на всіх етапах медичної допомоги.

Проф. Боднар Я.Я., доц. Дацко Т.В., 

доц. Головата Т.К., проф. Сельський П.Р.

 проводять onlіne консультацію 

інтраопераційної експрес-біопсії (2011 рік)

    Аналізуючи досягнуте та плануючи перспективи розвитку педагогічної, наукової та лікувальної роботи, співробітники кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини вважають за потрібне реалізувати такі проекти:

    - створити каталог зображень патологічних процесів, отриманих при УЗД, рентгенографії, ангіографії, урографії тощо і розробити алгоритм їх вивчення студентами у поєднанні із макроскопічними змінами;

    - створити навчальні відеофільми з усіх змістових модулів патоморфології та судової медицини з озвученням українською та англійською мовами;

    - запровадити методи імуногістохімічної діагностики патологічних процесів в наукових та діагностичних цілях;

    - створити колекцію мікропрепаратів типових для нашого регіону захворювань і пухлин, які рідко зустрічаються та вроджених вад.