Наукові публікації доц. Дацко Т.В.

 1. Сельський П.Р., Боднар Я.Я., Волошин В.Д., Миколенко А.З., Головата Т.К., Дацко Т.В., Фурдела М.Я., Трач Росоловська С.В., Орел Ю.М., Слива А.Ф., Юрик І.І., Гладій О.І. Обгрунтування об’єктивності методики семестрового тестового іспиту з патоморфології. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконферренц-звязку » 17-18 травня 2018 року м.Тернопіль. С.263-264.
 2. Oleh BEREZSKY, 1 Serhiy VERBOVYY, Lesia DUBCHAK and Tamara DATSKO. Fuzzy System of Diagnosing in Oncology Telemedicine. Sensors & Transducers, Vol. 208, Issue 1, January 2017, pp. 32-38.
 3. Oleh Berezsky, Oleh Pitsun, Serhiy Verbovyy, Tamara Datsko, Andriy Bodnar. Computer diagnostic tools based on biomedical image analysis. 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM) 21-25 Feb. 2017. P.- 388-391.
 4. Oleh Berezsky, Oleh Pitsun, Serhiy Verbovyy, Tamara Datsko, Andriy Bodnar "Computer diagnostic tools based on biomedical image analysis" / Матеріали ХIV Міжнародної науково-технічної конференції «Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці»: CADSM 2017. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 388-391.)
 5. Дзюбановський І.Я., Продан А.М., Дацко Т.В. Обгрунтування зміни потужності ендовенозної лазерної коагуляції при лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок , асоційованої з недиференційованою дисплазією сполучної тканини.// Вісник національного медичного університету/ Науковий журнал №1,ч.1 (Т.21) 2017. С.12-15. ( індекс інтегрованості в систему наукових комунікацій — 4)
 6. Л.О. Дубчак, С.О. Вербовий, Н.А. Максимів, Т.В. Дацко. Нечітка система діагностування патологічних станів молочної залози на основі гістологічних зображень/ Інформатика та математичні методи в моделюванні / 2017. Том 7, №1-2. P 47-53. (Index Copernicus).
 7. Розроблення реляційної бази даних інтелектуальної системи автоматизованої мікроскопії / Науковий вісник НЛТУ України, 2017, т. 27, № 5 Scientific Bulletin of UNFU, 2017, vol. 27, № 5 C.125-129.
 8. M.M.Khudobiak, M.I.Marushak, L.M.Holovatiuk, T.V. Datsko. Morphological changes in lungs, heart and liver caused by experimental associated chest and thighs trauma./ International journal of Medical Research 2017, Volume 3, Issue 1, p. 79-83.
 9. Yuriy Batko/ DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR BIOMEDICAL IMAGE SEGMENTATION BASED ON PRELIMINARY MARKUP AND TEXTURE ATTRIBUTES// Yuriy Batko, Natalia Batryn, Grygoriy Melnyk, Serhiy Verbovyy, Tamara Datsko, Petro Selskyy/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Vol.6, №4, (90) (2017). (Scopus)
 10. Oleg Berezsky. Fuzzy System Diagnosing of Precancerous and Cancerous Conditions of the Brest /Oleg Berezsky, Sergiy Verbovyy, Lesia Dubchak, Tamara Datsko // Computer science and information technologies/ Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference CSIT 2016. 6-10 September 2016 Lviv, Ukraine/ P.200 -203.
 11. Shevchyk O.O. Enterosorption combinet with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity/ O.O.Shevchyk, K.I. Bardakchivska, T.V. Datsko, A.S.Volska, K.A.Posokhova, V.F. Chekchun, V.G. Nocolaev// Experimental Oncology. — 2016. — №3. — P.172-175.
 12. Машевський А. С., Дацко Т. В., Боднар Я. Я. Структурні зміни печінки, головного мозку та кістки тварин при скелетній травмі на фоні експериментального гіпоестрогенного остеопорозу через 1 місяць посттравматичного періоду. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016.С. 105.
 13. Олещук О. М., Іванків Я. І., Федонюк Л. Я., Миколенко А. З., Дацко Т. В. Структурні зміни печінки при експериментальному першому та другому типах цукрового діабету. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016.С. 121.
 14. Іванків Я.І., Олещук О.М., Дацко Т.В., Федонюк Л.Я.. Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну т морфологічні зміни печінки зв умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу. Вісник морфології. 2016, №2Т.22. С.53-58.
 15. Oleg Berezsky, Sergiy Verbovyy, Tamara Datsko. The Intelligent System for Diagnosing Breast Cancers Based on Image Analysis. Information Technologies in Innovation Business (ITIB), 7-9 October, 2015, Kharkiv, Ukraine. P.27-30.
 16. O.O.Shevchuk, K.A.Posokhova, O.M. Oleshchuk, T.V.Datsko. The Influence of Antiretroviral and Antituberculosis Agents on the Biochemical and Histopathological Indices of Liver. International Journal of Medicine and Medical Research, 2015, Volume 1, Number 1, p. 68-74.
 17. Клінічна патогістологія : навч. Посіб./ [Я.Я.Боднар, Т.В.Дацко, В.Д.Волошин та ін.]; за ред.. Я.Я. Боднара, Т.В.Дацко, В.Д. Волошина. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 280с.
 18. В.А.Міхньов, Ю.М.Андрейчин, Т.В.Дацко. Морфологічні зміни слизової оболонки верхньощелепних синусів морських свинок при експериментальному порушенні її симпатичної іннервації» Журнал НАМН України», 2014р, т. 20.№1.- С.109-114.
 19. Ю.С.Пятницький, К.С.Волков, Т.В.Дацко, П.Я.Боднар. Гістологічний стан внутрішніх органів при тривалому внутрішньо шлунковому введенні суспензії ксенодермального субстрату. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (49), 2014.- С.20-23.
 20. Морфологічні зміни в плаценті та матці при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та призначенні тівортіну / К.А. Посохова, С.Р.Сампара, О.З. Яремчук, Т.В. Дацко // Вісник морфології. - 2014- Т.20, №1.- С.172-176.
 21. Козак Д.В.Структурні зміни легень у тварин із модельованою полі травмою та корекцією карбацетамом у ранні та віддалені періоди травматичної хвороби/ Д.В.Козак, Т.В.Дацко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конференція , 21 травня 2014р.:зб. Матеріалів конф.-Тернопіль:ТДМУ, 2014.-С.114-115.
 22. Козак Д.В.Структурні зміни печінки у тварин із модельованою полі травмою та корекцією карбацетамом у ранні та віддалені періоди травматичної хвороби / Д.В.Козак, Т.В.Дацко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конференція , 21 травня 2014р.:зб. матеріалів конф. - Тернопіль: ТДМУ, 2014.-С.115.
 23. Козак Д.В.Структурні зміни серця у тварин із модельованою полі травмою та корекцією карбацетамом у ранні та віддалені періоди травматичної хвороби / Д.В.Козак, Т.В.Дацко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: підсумкова науково-практична конференція , 21 травня 2014р.:зб. матеріалів конф. - Тернопіль: ТДМУ, 2014.-С.116
 24. Irena Lukovich, Vitalii Datsko, Galina Cherkavska, Oleg Berezkyj, Grogorii Melnyk. Clinical and morphometric analysis of different forms of breast cancer. III International Students’ Conference of Young Medical Researchers. Wroclaw, April 12th-13th 2013. P. 124.
 25. Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В.,Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф..Іноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини./ Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» з дистанційним підєднанням ВМ (Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). 18-19 квітня 2013 року. М.Тернопіль. С.42-43.
 26. Борис Р. М. Струк­турні зміни легеневої тканини у динаміці експеримен­тальної краніоске­лет­ної травми та її корекції фетальними нерво­вими клітинами / Р. М. Борис, Т. В. Дацко // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С. 107–110.
 27. Борис Р. М. Структурні зміни нирок у динаміці експериментальної кра­ніоскелетної травми та її корекції феталь­ними нерво­вими кліти­нами / Р. М. Борис, Т. В. Дацко // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3 (72). – С. 91–94.
 28. Борис Р. М. Структурна перебудова печінки у динаміці експеримен­тальної краніоскелетної травми та її корекції фетальними нерво­вими клітинами / Р. М. Борис, Т. В. Дацко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3 (63). – С. 36–40.Дацко Т., Боднар Я.Я., Березький О.М., Мельник Г.М., Дацко В.А.
 29. Гібридна інтелектуальна система морфо метричної діагностики внутрішньопротокового раку молочної залози. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології» 24-25 жовтня 2013р м. Тернопіль. – С.41-42.
 30. О.М. Березький, Г.М. Мельник, Дацко В.А., Дацко Т.В., Косило Л.І. Николюк В.Д. Створення гібридної інтелектуальної системи морфометричної діагностики верифікації внутрішньопротокового раку молочної залози за цитологічного дослідження.
 31. Дацко Т.В., Боднар Я.Я., Березький О.М,Мельник Г.М., Дацко В.А. Гібридна інтелектуальна система морфо метричної діагностики внутрішньопротокового раку молочної залози. / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології» 24-25 жовтня 2013 р.Тернопіль, «Укрмедкнига» С. 41-42.
 32. Козак Д.В.,Дацко Т.В.Динаміка структурних змін легеневої тканин у тварин з експериментальною політравмою / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології» 24-25 жовтня 2013 р.Тернопіль, «Укрмедкнига» С. 80-81.
 33. Козак Д.В. Динаміка структурних змін тканини печінки у періоди ранніх і пізніх проявів експериментальної травматичної хвороби/ Д.В.Козак, Т.В.Дацко// Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва.-2013.-Т.14, №3 – С.85-90.
 34. Герасимец А.Ю., Гудима А.А., Герасимець І.І.,Дацко Т.В. Порівняння гістологічних змін рогівки після непроникаючої її травми в умовах консервативного лікування та використання ксенокератоімплантата / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології» 24-25 жовтня 2013 р.Тернопіль, «Укрмедкнига» С. 29-30.
 35. Головата Т.К., Дацко І.А., Орел Ю.М. Особливості ремоделювання серця при алкогольній кардіоміопатії. Матеріали науково-практичної конференції»Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології», присвячена 30-річчю науково-дослідної лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку та «Прикладні аспекти морфології», присвячена памяті професорів-морфологів Терентьєва Г.В., Роменського О.Ю., Когана Б.Є. Вінниця 20-21 травня 2009 року. - С 78-79.
 36. Боднар Я.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Орел Ю.М., Сельський П.Р., Франчук В.В., Фурдела М.Я. Значення впровадження засад доказової медицини в навчальний процес кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоровя». Тернопіль, 28-29 травня «Укрмедкнига» 2009.- с. 73.
 37. Дацко Т.В., Березький О.В., Батько Ю.М., Мельник Г.М., Боднар Я.Я., Дацко І.А., Головата Т.К., Орел Ю.М., Сельський П.Р., Цитометричні показники епітелію шийки матки при різних ступенях дисплазій за цитологічного дослідження. Збірник матеріалів конференції 4 червня 2009 року Тернопіль., Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»
 38. Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Сельський П.Р., Фурдела М.Я., «Особливості організації педагогічного процесу при вивченні патоморфології в аспекті адаптації до вимог болонського процесу»Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір». 21-22 травня 2009 року. М. Тернопіль.- С. 107.
 39. Дацко Т.В., Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник Г.М., Боднар Я.Я., Дацко І.А., Волошин В.Д. Морфометричний аналіз протокового епітелію молочної залози при непроліферативних мастопатіях за цитологічного дослідження. Матеріали науково-практичної конференції «Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології. 10-11 червня 2009 р. м.Тернопіль.- С.147-148.
 40. Вивчення впливу препарату ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності за експериментальної ниркової недостатності // Л.С. Фіра, К.С. Волков, Т.В. Дацко, І.М. Кліщ, О.М. Олещук, П.Г. Лихацький, В.Г. Ніколаєв / Новости фармации и медицины № 10 (284) май 2009. - С.14-15
 41. Л.С.Фіра, К.С.Волков, Т.В.Дацко, В.Г.Ніколаєв, І.М.Кліщ, О.М.Олещук, П.Г.Лихацький. Вивчення впливу препарату Ентеросгель на структурні компоненти нирки при тривалому введенні і його ефективності з експериментальної ниркової недостатності/ Український журнал нефрології та діалізу № 2(22).- 2009.-С.41-46.
 42. Гудима А.А. Морфо-функціональний стан печінки в умовах тяжкої травми, поєднаної з механічним дефектом шкіри та його корекція ксенодермопластикою / А.А. Гудима, Т.Я. Секела, Т.В. Дацко //Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2009. - 3 (17). - С.119-125.
 43. Я.Я. Боднар, Т.В.Дацко, В.Д.Волошин, Т.К.Головата, Ю.М.Орел, М.Я.Фурдела, Л.П. Боднар, Є.Ю.Москальчук, Н.Г.Франчук. Патоморфологія грипу А/H1N12009 року в Тернопільській області. Інфекційні хвороби .- № 4.- 2009.- С.-42-44.
 44. Ministry of public health of Ukraine Department of human resources policy, education and science of MPH of Ukraine. Testing Board Test items for licensing examination. Krok I. «Stomathology». 2010.
 45. Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Орел Юл. М., Ревчук Н.В., Дацко Т.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я. Зміни ангіоархітектоніки плаценти при синдромі її дисфункції.Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми морфології», присвяченої 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України, професора Я.І. Федонюка. 16-17 квітня 2010. Тернопіль «Укрмедкнига».С. 116-117.
 46. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М., Орел Ю.М. Андрійчук О.В. Аналіз ефективності і проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати , проблеми та перспективи» 20-21 травня 2010. – м. Тернопіль, -«Укрмедкнига».- С. 111-112.
 47. Пат. 49872. Україна. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки./ Посохова К.А.,Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В.. Власник: Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського; заявл.-14.12.2009; опубл. 11.05.10. Бюл. № 9.
 48. А.с.35888 Копютерна програма “Інформаційно-аналітична система для дослідження та діагностування пухлинних (ракових ) клітин людини «MorphoSys» («MorphoSys»)./ Березький О.М., Батько Ю.М., Дацко Т.В., Мельник Г.М. Реєстрація 30.11.2010.
 49. Дацко Т.В., Олещук О.М., Орел Ю.М. Експериментальний токсичний гепатит - морфологічна картина та особливості патоморфозу при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2010. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Терноп1ль, «Укрмедкнига». - С.141-142.
 50. Гудима А.А., Хара М.Р., Фіра Л.С., Лісничук Н.С., Дацко Т.В. Роль апоптозу в системних проявах тяжкої травми. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 червня 2010. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Терноп1ль, «Укрмедкнига». С. -140-141.
 51. Чернухіна О.О., Посохова К.А., Дацко Т.В. Морфологічні зміни у нирках при експериментальному цукровому діабеті та призначенні модуляторів системи L-аргінін-оксид азоту./ Вісник морфології//. Т.16.-№3.-2010.- С.509-512.
 52. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.О., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів./ Вісник морфології.// Т.16.-№3.-2010.- С. 548-551.
 53. Дацко Т.В., Боднар Я.Я., Косило Л.І., Дацко В.А., Луців І.І.. Особливості цитометричних параметрів епітелію шийки матки при різних ступенях дисплазій за цитологічного та гістологічного дослідження. Матеріали ХІІІ конгресу Світової федерації українських лікарських товариств, присвячені 100-річчю Українському лікарському товариству. 30 вересня – 3 жовтня 2010 р .м. Львів. - С.679.
 54. К.А. Посохова, О.О.Шевчук, Т.В.Дацко. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій. / Фармакологія та лікарська токсикологія, №5 (18) 2010. С. 41-46.
 55. Вплив Ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів [Електронний ресурс] / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ, Т. В. Дацко // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 1–2 (351–352).
 56. Ю.М.Андрейчин, Ю.М.Орел, Я.Я.Боднар, Т.В.Дацко. Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синуситах- морфометричні аспекти. Вісник наукових досліджень. 2010. №4. С.108-109.
 57. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 14–15.
 58. Дацко Т.В., Березький О.М., Галайчук І.Й.,Мельник Г.М., Дацко В.А., Косило Л.І. Цитометричний аналіз клітин залозистого епітелію при дольовому раку молочної залози. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» . Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. Тернопіль.С.- 177-179.
 59. Грищук Л.А., П’ятночка І.Т., Кравченко Н.С., Дацко Т.В., Довбуш Ю.В. Оперативне лікування ускладнень вакцинацій БЦЖ. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» . Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. Тернопіль.С.- 30-31.
 60. Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Андрійчук О.В. Впровадження інформаційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти // Медична освіта. – 2012. - № 1. – С. 155-157
 61. Я.Я.Боднар, О.М.Олещук, Т.В.Дацко, О.О.Шевчук, Ю.М.Орел, А.З. Миколенко. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки.. Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2012.-№1.- С. 15-18.
 62. Криницька І.Я., Дацко Т.В. Морфологічні зміни печінки та легень за умови експериментального гепатопульмонального синдрому. Вісник морфології.- 1 (т.18) 2012.-С.46-49
 63. Т.В.Дацко, Ю.М.Бутницький, С.Ю.Пригара. Сучасні проблеми діагностики гастродуоденальної патології у дітей (Огляд літератури). «Медсестринство».-№2.-2012.-С. 23-29.
 64. Деякі методичні аспекти засвоєння зорової навчальної інформації при вивченні патологічної анатомії Наук.-практична конференція “Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі”. Тернопіль.-2000.-С.20-24.
 65. Дацко Т.В. Особливості морфологічних змін печінки при адреналіновій міокардіо-дистрофії у тварин з різною стійкістю до гіпоксії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”. Вип..12. – 2000.-С.29-30.
 66. Маркова О.О., Дацко Т.В., Дацко А.І. Особливості стресорних уражень серця і печінки залежать від реактивності організму. II Міжнародний конгрес по патофізіології. Одеса 2000. -С.38-39
 67. Климчук Л.Ф., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В Ультраструктура нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів крові при септикопіємії в опечених. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль 2001.-Вип.6.-С.94
 68. Дацко Т.В., Пятничка О.З., Коваль В.Б. Паренхіматозно-стромальні взаємодії в слизовій оболонці проксимального відділу шлунка при геморагічних гастритах Вісник наукових досліджень 2003.-№2.-С. 22-24.
 69. Дацко Т.В., Пятничка О.З. Патоморфологічна характеристика слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах Вісник наукових досліджень 2003.-№2.-С. 24-25.
 70. Дацко Т.В., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Панчишин С.В Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах Тези 7-го зїзду Всеукраїнського лікарського товариства 2003. Том 5 .-С.91-92.
 71. Жулкевич І.В., Леськів І.М., Угляр Ю.В., Дацко Т.В. Діагностика пухлин гепато-панкреатодуоденальної зони, перебіг яких ускладнився механічною жовтяницею Матер. конфер. “Актуальні питання променевої діагностики та лікування онкологічних хворих” Чернівці 2004.-С.97-98.
 72. Бондар Я.Я., Швед І.М., Кузів О.Є., Дацко Т.В. та ін. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті. Вісник наукових досліджень 2004.-№4.- С. 11-13
 73. Т.В.Дацко, Я.Я.Боднар. Вплив кардіотоксичної дози адреналіну на метаболізм і морфологію печінки у тварин з різною стійкістю до гіпоксії. Матеріали підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” 2 червня 2006 р. М. Тернопіль. «Укрмедкнига» - 2006. – С.148-149.
 74. Ремезюк Е., Ваврух П., Дацко Т. Патоморфологічні зміни в зоні перфорації хронічної виразки. Матеріали міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. 11-13 травня 2006 р. м. Тернопіль. «Укрмедкнига» - С.212.
 75. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Дацко Т.В.,ГоловатаТ.К.,Сельський П.Р., Андрійчук О.В., Фурдела М.Я.Сучасні шляхи вивчення патоморфології. Матеріали навчально-наукової конференції «Інтеграція української медичної освіти в Європейський та американський медичний простір» 15-16 травня 2006 р. м.Тернопіль «Укрмедкнига» - 2006. – С.137-138.
 76. П.Р.Сельський, Я.Я. Боднар, М.Д.Заріцька, Т.В.Дацко. Морфометричний аналіз клітинної ланки місцевого імунітету та мікробіоценозу шийки матки хворих з ендоцервікозом. Вісник проблем біології і медицини.- 2006 .- Випуск 2. «Морфологія. –С. 299-302.
 77. Поліщук А.П. Федонюк Я.І., Дацко Т.В. Морфологічні відмінності при ессенціальній гіпертенії. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів. Тернопіль. 30-31 травня .«Укрмедкнига» - 2006р.-С. 103-104.
 78. Яворська С.І., Дацко Т.В. Особливості морфологічних змін в нирках при моделюванні токсичного гепатиту у щурів.Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів. Тернопіль. 30-31 травня .«Укрмедкнига « 2006р.-С. 163-165.
 79. Ремезюк Е.В., Боднар Я.Я.,Дацко Т.В., Сельський П.Р., Леськів І.М. Аналіз клітинного запального інфільтрату периульцелярної зони при вираковій хворобі, ускладненій перфорацією. Вісник наукових досліджень. – 2006.- №3.- С. 142-143.
 80. А.П.Поліщук, І.Я.Федонюк, Т.В.Дацко. Морфологічні та функціональні особливості печінки при ессеціальній гіпертензії. Таврический медико-биологический вестник. Матеріали 4 наукового конгресу АГЕТ України. Сімферопіль - 2006.- том.9, №3.-С. 136-138.
 81. Боднар Я.Я, Дацко Т.В., Сельський П.Р. Сучасні підходи до викладання патологічної анатомії іноземним студентам. Матеріали науково-практичної конференції “Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для європейської інтеграції медичної освіти”.-12-13 жовтня 2006р.Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.- С. 20-22.
 82. Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Фурдела М.Я. Керована система опанування студентами патоморфології. Матеріали науково-практичної конференції “Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для європейської інтеграції медичної освіти”.- 12-13 жовтня 2006р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.- С. 22-25.
 83. Сollection of tasks for preparing for test examination in natural sciences Krok-1
 84. General medical training/ Edited by prof. Moskalenko V.F. Kyiv “Medicine” 2006.- P. 357.
 85. Сборник заданий для подготовки к тестовому экзамену по естественно-научным дисциплинам Крок -1 . Общая врачебная подготовка. Под редакцией чл. кор. АМН Украины , проф. В.Ф.Москаленко.Киев. «Медицина» 2005.- С.-368.
 86. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»/ Кол. авторів; за ред.. В.Ф. Москаленка, О.П.Волосовця, І.Є. Булах, О.П.Яворовського, О.В.Романенка, Л.І.Остапюк.-К.:Медицина, 2005.-368с. - Рос. Мова.
 87. Дацко Т.В., Леськів І.М., Демчук Т.О., Болюх О.В., Болюх О.А.Характеристика плазматичних клітин шлунка при геморагічних гастритах. Х Конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств, Чернівці-2004.- С283-284
 88. Жулкевич І.В., Угляр Ю.В., Загорська Н.О., Леськів І.М., ДацкоТ.В. Яремчук О.І. Роль ЕРПХГ та УЗД у діагностиці механічних жовтяниць. Х Конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств, Чернівці-2004.- С283-284.
 89. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В.,
 90. Сельський П.Р. Методичні вказівки до практичних занять із загальної патологічної анатомії для студентів стоматологічного факультету. Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2005, 58 p.
 91. Bodnar Ja.Ja., Datsko T.V., Golovata T.K. Situational exercises pathologic anatomy (for 3 year students). Step 1. Ternopil, “Ukrmedknyha”. – 2005, 58 p.
 92. Bodnar Ja.Ja. Datsko T.V. Golovata T.K. Methodological instruction for practical training in pathology anatomy (for 3 year students) part II Special pathology.Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2005, 57 p.
 93. Bodnar Ja.Ja. Datsko T.V. Golovata T.K. Methodological instruction for practical training in pathology anatomy (for 3 year students) part III
 94. Special pathology. Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2005, 46 p.Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р.
 95. Боднар Я.Я. Морфологічний аналіз базальноклітинної активності епітеліального пласта при різних видах ендоцервікозу та цервікальній епітеліальній неоплазії. // Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Фурдела М.Я., Андрійчук О.В. // Світ медицини та біології. № 8.- 2008. – С. 12-14
 96. Боднар Я.Я. Особливості викладання патоморфології за умов практично-орієнтованого навчання./ Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Фурдела М.Я.// Медична освіта.- 2007.- №3.-С. 92-93.
 97. Боднар Я.Я. Використання знань християнських цінностей у роботі медичної сестри / Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д. Дацко Т.В., Фурдела М.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В.// Медсестринство 2008.- №2.- С. 51-53. Філософія сестринської справи. Республіканська конференція 6 червня 2008 р. м. Тернопіль
 98. Дацко Т.В. Особливості морфофункціонального стану печінки щурів при гострій інтоксикації тетрахлоретаном та на фоні введення L- аргініну і глутаргіну. / Дацко Т.В., Олещук О.М., Боднар Я.Я, Дацко І.А. // Морфологічні основи компенсаторно- пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення. Наукова конференція 10-11 жовтня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2008. – С 27.
 99. Я.Я.Боднар,, Т.В.Дацко, О.М.Березький, Ю.М.Батько, Г.М.Мельник, Л.І.Косило. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій. Здобутки клінічної і експериментальної медицини №2.- 2008.- С.112. Матеріали 1-ї науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» ( 6-7 листопада 2008 р. Тернопіль).
 100. Дацко Т.В. Стан мембран гепатоцитів у тварин з різною стійкістю до гіпоксії при введенні кардіотоксичної дози адреналіну. Вісник Морфології –1999.- №2.-С.41-42.
 101. Дацко Т.В. Пошкоджуюча дія індометацину на печінку щурів з адреналіновою міокардіодистрофією. Вісник наукових досліджень. – № 2-3. – Тернопіль, 1999. – С.46-48
 102. Боднар Я.Я., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В. Побудова діагнозу- навчально-методична основа інтеграції секційного курсу з клінічними кафедрами Мат.конфер. “Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі”.-Тернопіль.-1999.-С.167-170.
 103. Боднар Я.Я., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В. Міждисциплінарний взаємозв’язок патологічної анатомії з теоретичними і клінічними кафедрами. Мат.конфер. Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі”.-Тернопіль.-1999.-С.99-101.
 104. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В. Самостійна робота студентів як складова частина навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії Мат. науково-методичної конфер.”Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фарм. закладах освіти 1-4рівнів акредитації МОЗ України. Тернопіль.-1999.- С.286-287.
 105. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І.,Головата Т.К., Дацко Т.В, Николюк В.Д. Динаміка самопідготовки студентів до практичних занять з патологічної анатомії протягом тижня і навчального року. // Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному ВУЗі. Матер. науково-практичної конференції, присвяч. 40-річчю ТДМА ім. І.Я.Горбачевського, Тернопіль 1997.С.-18-19.
 106. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І.,Головата Т.К., Дацко Т.В, Николюк В.Д. Зв'язок обсягу і складності інформаційного матеріалу з якістю самопідготовки студентів до практичних занять з патологічної анатомії . // Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному ВУЗі. Матер. науково-практичної конференції, присвяч. 40-річчю ТДМА ім. І.Я.Горбачевського, Тернопіль 1997.С.20.
 107. Боднар Я.Я., Викалюк ЮФ., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В., Москальчук Є.Ю. Демонстрація відеозапису секції під час вивчення патологічної анатомії // Матеріали науково-практичної конференції 21 травня 1998р. “Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі “. Ч.1. Тернопіль “Укрмедкнига” –1998. -с. 15-16.
 108. Дацко Т.В. Гістологічні зміни печінки у високостійких до гіпоксії щурів при адреналіновій міокардіодистрофії. 1-й обл.. конк. студ. науково-дослідних робіт.-Тернопіль, 1995р.-С.84.
 109. Дацко Т.В., Денефіль О.В. Пошкодження печінки і мозку при адреналіновій міокардіодистрофії.Тези доп. “Фізіологія і патологія перекисного ок. ліпідів,гемостазу та імуногенезу”. Полтава.-1995.-С.38
 110. Маркова О.Е.,Дацко Т.В., Пришляк А.М. Гипоксический эффект высоких доз адреналина. Материалы международной конференции.-Киев 1998.-С.129-130.
 111. Т.В.Дацко Токсична дія адреналіну на печінку тварин з різною Фізіологічний журнал.-1996.- Т.42.-№3-4.-С.83.
 112. Т.В.Дацко Гістологічні зміни печінки у тварин з різним ступенем стійкості до гіпоксії при адреналіновій міокардіодистрофії Матер. конферен.”Актуальні питання морфології”.-1996.-Тернопіль,-С.215-216.
 113. Маркова Е.А., Мисула И.Р., Дацко Т.В., Денефиль О.В. Адаптация организма к повреждающему действию адреналина. ІІ Российский конгресс по патофизиологии.-Москва-1996.-С.228-229.
 114. Дацко Т.В. Зміни в мембранах гепатоцитів при адреналіновій міокардіодистрофії у тварин з різним ступенем адаптації до гіпоксії. “Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини”.-Тернопіль, 1994.-С.295-296.