Наукові публікації доц.Франчука Валентина Васильовича

  1. Франчук В.В. Інформативність кардіометричних параметрів в діагностиці наглої смерті // Збірник тез кращих студентських робіт. - Тернопіль, 1995. – С. 99-101.
  2. Франчук В.В., Гнатюк Л.А., Корсак В.І. Динаміка морфометричних параметрів серця у віковому аспекті // Збірник тез I-го Міжнародного конгресу з інтегративної антропології. - Тернопіль, 1995. – С.330-331.
  3. Франчук В.В. Кардіометричний аналіз структурних змін частин серця при атеросклерозі коронарних судин //Збірник статей XXXIX підсумкової конференції студентів і молодих вчених медінституту. - Тернопіль,1996. – С.87-89.
  4. Франчук В.В., Гнатюк М.С. Імуноморфологічні зміни в частинах міокарда при наглій серцевій смерті // Збірник тез Міжнародної конференції “Актуальні питання морфології”, присвяченої пам’яті проф. С.А.Сморщка. - Тернопіль, 1996. – С.662-663.
  5. Гнатюк М.С., Франчук В.В. Кількісна морфологія пораженого серця // Лекція для студентів. – Тернопіль, 1996. – 24с.
  6. Гнатюк М.С., Франчук В.В. Морфометрична оцінка гемодинамічної перебудови серця при атеросклерозі коронарних артерій // Матеріали ХХХІХ підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль, 1996. – Ч. II. – С.28-30.
  7. Гнатюк М.С., Франчук В.В., Гнатюк Л.А., Орел М.М., Москальчук Є.Ф. Кількісний морфологічний аналіз вікових змін серця // Матеріали підсумкової наукової конференції, присвяченої 40-річному ювілею Тернопільської медакадемії «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль, 1997. - вип. II, Ч. II. - С.67-69.
  8. Франчук В., Гнатюк Р., Орел Ю., Павлов В. Особливості адаптаційних та дизадаптаційних змін кардіоміоцитів частин міокарда при наглій серцевій смерті // Тези доповідей I-го Міжнародного медич. конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 1997.–С.369-370.
  9. Франчук В.В. Кардіометрія в діагностиці наглої серцевої смерті // Мат.-ли наук. конференції, присвяченої пам’яті проф. Ю.С.Сапожнікова. – Київ, 1997. – С.49-50.
  10. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Особливості раптової смерті від серцево-судинних захворювань у Тернопільській області // Матеріали ХLI підсумкової наукової конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».– Тернопіль,1998.–вип.III.–С.107-109.
  11. Франчук В.В. Нозологічна структура наглої смерті в Тернопільській області // Український судово-медичний вісник .- 1998. - №1. – С.12-13.
  12. Франчук В.В. Морфометрична характеристика структурної перебудови серця при атеросклерозі коронарних судин // Український судово-медичний вісник.- 1998. - №1. – С.13-15.
  13. Франчук В.В. Кардіометрична характеристика вікових змін серця // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. - № 2. – С. 455-457.
  14. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Методичні вказівки для самостійного опанування деяких тем з судової медицини (для студентів 5 курсу). – Тернопіль, Укрмедкнига. – 1999. – 52с.
  15. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Місце, роль і значення судової медицини у вищій медичній освіті // Медична освіта. - 2000. - № 2. – С. 44-48.
  16. Гнатюк М.С., Завальнюк А.Х., Гнатюк Р.М., Франчук В.В. Використання сучасних навчальних технологій у педагогічному процесі // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. –Тернопіль: “ Укрмедкнига”, 2000. – С.41-45.
  17. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу судової медицини (для студентів 5 курсу). – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2001.- 82с.
  18. Франчук В.В. Судова медицина // Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності “ Правознавство “. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 24с.
  19. Франчук, В.В. Значення морфометричних показників серця для діагностики причин наглої смерті [Текст] / В.В. Франчук // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 19-21 вересня 2002 р., м. Суми. — С. : СумДУ, 2002. — С. 10.
  20. Кліщ І.М., Олещук О.М., Франчук В.В. Вплив поєднаного застосування ліпосом та ентеросорбенту “ Силард П ” на функціональну активність мікросом у щурів різного віку з токсичним ураженням солянокислим гідразином // Вісник наукових досліджень. – 2002., №2. – С.133-135.
  21. Гудима А.А., Дем’яненко В.В., Герасимів І.М., Ярошенко М.Б., Балабан Ю.С., Лотоцький В.В., Підгірний В.В., Франчук В.В. Деякі підходи до форми і змісту лекцій з медицини катастроф // Медична освіта.- 2003, № 2. – С.100-102.
  22. Бойчук А.В., Шадріна В.С., Сопель В.В., Франчук В.В. та інш. Профілактика кровотеч в ранньому післяродовому періоді // Вісник наукових досліджень. – 2003, № 1. – С.121-122.
  23. Франчук О.А., Волков К.С., Хміль С.В., Франчук В.В. та інш. Ультраструктурні зміни нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові у хворих на гестаційні пієлонефрити і їх нормалізація залежно від методів лікування // Вісник наукових досліджень. – 2003, № 1. – С.61-63.
  24. Гнатюк М.С., Синоверський Л.В., Дзюбановський І.Я., Франчук В.В. Особливості локального імунного гомеостазу при гострих холециститах// Шпитальна хірургія. – 2003. - № 1. – С.41-43.
  25. Гнатюк М.С., Пришляк А.М., Франчук В.В. Функціонально-структурні зміни серцевого мяза при дії на організм важких металів // Мат.-ли Всеукраїнської науково-практич. конф. “ Довкілля і здоровя ”. - Тернопіль: “ Укрмедкнига”, 2003. – С.37-38.
  26. Гнатюк М.С., Рибіцька Л.Н., Франчук В.В. Структурно-функціональні зміни в товстій кишці при дії на організм ацетату свинцю // Мат.-ли Всеукраїнської науково-практич. конф. “ Довкілля і здоровя ”. - Тернопіль: “ Укрмедкнига”, 2003. – С.39-40.
  27. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Про нові види професійних правопорушень медичних працівників за чинним КК України // Українські медичні вісті. – 2003, т. 5, № 1 (63). – С. 33.
  28. Боднар Я.Я., Швед М.І., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В., Боднар Л.П., Андрійчук О.В., Сельський П.Р., Франчук В.В. Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті // Вісник наукових досліджень. – 2004., № 4. – С.11-13.
  29. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Про самостійне опанування деяких медико-правових питань при вивченні судової медицини // М.-ли наук.-метод. конф. “Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця. - Тернопіль, 2004. - С. 149-152.
  30. Андреєв М,Д,, Курик О,Г,, Франчук В.В., Завальнюк А.Х., Боднар Я.Я., Москальчук Є.Ю. Методика формування основного діагнозу та порядок заповнення лікарських свідоцтв про смерть на виконання наказу МОЗ України № 124 від 03.07.1995 р. “Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті”// Інструктивні матеріали - Тернопіль, 2004. - 20 с.
  31. Франчук В.В. Судова медицина / Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 6.060.100 - правознавство // 2-е вид., розшир. і доп. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 28с.
  32. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Судова медицина: Навч. пос. - електронна книга. - Тернопіль: Укрмедкнига. - 2005.
  33. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Методические указания к практическим занятиям по судебной медицине (для студентов 5 курса). – Тернополь, 2005. – 55с.
  34. Гнатюк М.С., Франчук В.В., Сельський П.Р., Андрійчук О.В. Морфометрична оцінка вікових та патологічних змін кардіоміоцитів частин серцевого м’яза. // Вісник наукових досліджень. - 2006, № 3. - С.33-35.
  35. Франчук В.В. Досвід викладання судової медицини студентам-іноземцям медичного факультету // М-ли наук.-практ. конф.-ції “Впровадження досягнень морфологічної науки в начальний процес та його значення для європейської інтеграції медичної освіти”. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. - С.115-118.
  36. Гнатюк М.С., Франчук В.В. Особливості локальних імунних реакцій у слизових оболонках при дії на організм токсичних факторів // М-ли підсумк. наук.-практ. конф.-ції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. - С.132.
  37. Франчук В.В. Ушкодження м’яких тканин: клінічні та правові аспекти діагностики та описання у первинних медичних документах // Шпитальна хірургія. – 2008, № 1. – С. 109-115.
  38. Завальнюк А.Х., Франчук В.В. Освітні засади та юридичне значення медичної документації // Медична освіта. – 2008, № 1. – С. 52-55.
  39. Гнатюк М.С., Франчук В.В., Гнатюк Р.М. Особливості локальних імунних реакцій в шлунку при пілоростенозі // Вісник наукових досліджень. - 2008, № 2. - С.52-54.
  40. Гнатюк М.С., Франчук В.В., Гнатюк Р.М., Шкробот Л.В., Ковальчук М.Ф., Максимлюк В.І., Левицький П.Р. Морфометрична оцінка структурної перебудови артерій шлунка при пілоростенозі // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «медицина». - вип. 33, 2008. – С. 24-27.
  41. М.С.Гнатюк, В.В.Франчук , Р.М.Гнатюк, С.О.Коноваленко, К.Є.Лавренюк, М.В.Данів, М.Ф.Ковальчук, Ю.О.Данилевич, О.Б.Слабий Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артеріального судинного русла при різних патологічних станах // Медична освіта. – 2008, № 3. – С. 30-31.
  42. Гнатюк М.С., Данів М.В., Слабий О.Б., Франчук В.В. Структурна перебудова мікрогемоциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при легеневій гіпертензії // М-ли наук.-практ. конф.-ції “Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології”. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. - С.34-35.
  43. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи// М-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». - Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. - С.111-112.
  44. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи// Медична освіта. – 2010, № 3. – С. 14-15.
  45. Франчук В.В., Боднар Я.Я., Франчук М.В. Особливості лікарської професії в умовах сучасної України// М-ли ХІІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. – Львів, 2010. – С.157.
  46. V. Franchuk. Methodical Instructions to Lessons in Forensic Medicine and Medical Law (for the 4-th year students of medical faculties), Volume 1. – Ternopil, 2010. - 57p.
  47. Франчук В.В., Трач Росоловська С.В. Методичні вказівки до практичних занять з судової медицини та медичного законодавства для студентів 4-го курсу медичного та 3-го курсу стоматологічного факультету. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 74с.
  48. Франчук В., Діденко І., Франчук М., Стрипко У. Мотоциклетний травматизм в Тернопільській області// М-ли XV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2011. – с.296
  49. Forensic Medicine: practical guide/ Franchuk V.V. – Ternopil: TSMU, 2011. – 204p.
  50. Франчук В.В., Гладиш Н.Р., Франчук М.В. Експертно-кримінологічні особливості сучасної летальної вогнепальної травми на Тернопіллі// М-ли ІХ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (86-й щорічний науковий форум). - ХИСТ. – 2012, вип. 14. – С.228-229.
  51. Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Андрійчук О.В. Впровадження інформаційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти// Медична освіта. – 2012. - № 1. – С. 155-157.
  52. Франчук В. Аналіз випадків смертельних отруєнь алкоголем на Тернопіллі за судово-медичними спостереженнями / В, Франчук, А. Білоус, М. Франчук, У. Франчук, Р. Дукач // ХVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених = The ХVI International medical congress of students and young scientists, 23-25 квіт. 2012 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 218.
  53. Франчук В. Соціально-епідеміологічні особливості суїцидів через повішання у Тернопільській області / В. Франчук, В. Лишентий, Х. Лишента, М. Франчук, У. Франчук, Р. Дукач // ХVI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених = The ХVI International medical congress of students and young scientists, 23-25 квіт. 2012 р. –С.230.
  54. Франчук В.В. Структурна характеристика смертельної транспортної травми за судово-медичними спостереженнями / В.В.Франчук, Д.І.Кулаківський // Судово-медична експертиза. – 2012. - № 6. – С. 45-48.
  55. Аналіз випадків летальної вогнепальної травми за архівним матеріалом Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи/ Франчук В.В., Юхимець І.О., Гладиш Н.Р., Франчук М.В. // Судово-медична експертиза / Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики : Всеукраїнська конференція, 18-19 жовтня 2012 р., (м. Алушта) : матеріали конф. – 2012. – № 6. – С. 16–20.
  56. Порівняльна медико-демографічна характеристика смертельних отруєнь алкоголем в окремо взятих аграрному та промислових регіонах України / Франчук В.В., Білоус А.П., Франчук М.В., Стрипко У.Я. // Судово-медична експертиза / Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики : Всеукраїнська конференція, 18-19 жовтня 2012 р., (м. Алушта) : матеріали конф. – 2012. – № 6. – С. 45–48.
  57. Досвід викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавство" за кредитно-модульною системою навчання у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського / Франчук В.В., Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В., Миколенко А.З. // Судово-медична експертиза / Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики : Всеукраїнська конференція, 18-19 жовтня 2012 р., (м. Алушта) : матеріали конф. – 2012. – № 6. – С. 112–116.
  58. Франчук В.В. Навчальні таблиці з судової медицини / В.В.Франчук . – Тернопіль: Вектор, 2012 . – 62 с.
  59. Франчук В.В., Гладиш Н.Р., Ретроспективний аналіз смертельної електричної травми у Тернопільській області за 2007-2011 рр.// «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених/ Х Міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених: 2-3 квітня 2013 р. (м. Чернівці): матеріали конф. – 2013, вип. 15. – С.309.
  60. Експертні особливості ушкоджень тканин шиї у потерпілих/ В.Франчук, Г.Польова, О.Пешенко, В.Назарчук// XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених=The 17 th International Medical Congress of Students and Young Scientists, 22-24 квітня 2013 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С.77.
  61. Франчук В. Особливості смертельної транспортної травми на Тернопіллі / В.Франчук, Ю.Бурмас, О.Тюріна// XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених=The 17 th International Medical Congress of Students and Young Scientists, 22-24 квітня 2013 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С.223.
  62. Франчук В. Ретроспективний аналіз випадків смертельного отруєння алкоголем на Тернопільщині протягом 2001-2010 рр. за судово-медичними спостереженнями/ В. Франчук, А. Білоус// XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених=The 17 th International Medical Congress of Students and Young Scientists, 22-24 квітня 2013 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С.226.
  63. Франчук В. Структура умисних вбивств у Тернопільській області (за 2007-2011 рр.) / В. Франчук, Н.Гладиш // XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених=The 17 th International Medical Congress of Students and Young Scientists, 22-24 квітня 2013 р. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С.279.
  64. Особенности смертельной холодовой травмы в отдельном регионе Западной Украины / В.В.Франчук, Я.М.Магас, Н.Г.Франчук // Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины : Тезисы докладов XIV Тихоокеанской науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных с международным участием, 18-19 апр. 2013 г. / Владивосток : «Медицина ДВ», 2013. – С.413-414
  65. Франчук В.В. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР УБИЙСТВ ПО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ В ОТДЕЛЬНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3; URL: http://www.science-education.ru/109-9433 (дата обращения: 21.06.2013).
  66. Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни «Судова медицина, медичне законодавство» / В. В. Франчук, Я. Я. Боднар, С. В. Трач Росоловська, А. З. Миколенко // Буковинський медичний вісник . – 2013. - № 3(67), ч. 1. – С.176-177.
  67. Експериментальні дослідження щодо визначення тривалості посттравматичного періоду при ушкодженнях шкіри тупими предметами [Електронний ресурс] / О. В. Дунаєв, О. В. Филипчук, В. В. Франчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2013. - Вип. 22(1). - С. 413-419.
  68. Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини / Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х Ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 42-43.
  69. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Forensic Medicine, medical Legislation» / В.В.Франчук, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53360 від 28.01.14 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
  70. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Судебная медицина, медицинское законодательство» / В.В.Франчук, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53362 від 28.01.14 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
  71. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету «Судова медицина, медичне законодавство» / В.В.Франчук, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53363 від 28.01.14 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
  72. Встановлення причини смерті та її тлумачення в судово-медичних висновках з позиції доказової медицини / А.Х.Завальнюк, І.О.Юхимець, В.В.Франчук, О.Ф.Кравець // Судово-медична експертиза. - 2014. - № 2. – С.4-7.
  73. Сочетанные телесные повреждения шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевая травма: судебно-медицинский аспект / Б.В. Михайличенко, В.В. Франчук, С.Н. Григоров, А.С. Шкляр // Вісник проблем біології і медицини . – 2015. - вип. 2. – том 3 (120). – С. 392 – 396.
  74. Франчук В., Тітаренко І. До питання об’єктивізації оцінювання загального стану пацієнта / В. Франчук, І. Тітаренко // XIX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука=THE 19 th INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS dedicated to the memory of Rector of I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, corresponding member of NAMS of Ukraine, professor Leonid Kovalchuk, 23-25 квіт. 2015 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 455.
  75. Trach Rosolovska S., Franchuk V., Mykolenko A. Modern approaches to the organization of educational process of English-speaking foreign students at the Forensic Medicine Сourse of TSMU / S. Trach Rosolovska, V. Franchuk, A. Mykolenko // Modern advances in Forensic Science and Expertise : Abstracts of International Scientific Conference, 29th of April till 2 nd of May 2015. – Uzhhorod : «ФОП Бреза А.Е.», 2015. С. 74-75.
  76. Franchuk V., Trach Rosolovska S., Mykolenko A. Epidemiology of completed suicides in Ternopol region / V. Franchuk, S. Trach Rosolovska, A. Mykolenko // Modern advances in Forensic Science and Expertise : Abstracts of International Scientific Conference, 29th of April till 2 nd of May 2015. – Uzhhorod : «ФОП Бреза А.Е.», 2015. С. 75.
  77. Франчук В.В. Фатальна автомобільна травма: погляд крізь півстоліття / В.В.Франчук // Судово-медична експертиза. – 2015. - № 1. – С. 69-71.
  78. Франчук В., Тітаренко І. Про деякі зміни в основах законодавства України про охорону здоров’я / В. Франчук, І. Тітаренко // XX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ = THE 20th INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS, 25-27 квіт. 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 412.
  79. Франчук В., Клопотюк Т., Мала І. галузеві стандарти у галузі охорони здоров’я / В. Франчук, Т. Клопотюк, І. Мала // XX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ = THE 20th INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS, 25-27 квіт. 2016 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 313.
  80. Франчук В.В. Аналіз недоліків надання медичної допомоги в сучасних умовах (за матеріалами комісійних судово-медичних експертиз) / В.В.Франчук // Судово-медична експертиза. – 2016. - № 1. – С. 56 - 61.
  81. Франчук В. В. Судебно-медицинская характеристика случаев ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками / В. В. Франчук // Актуальные вопросы судебной медицины : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 5-6 жовтня 2016 р. / [гол. ред. О. О. Сорокін]. – Мінськ : Право и экономика, 2016. – С. 25-28.
  82. Франчук В. В. Шкала об’єктивного оцінювання загального стану пацієнта / В. В. Франчук, М. В. Франчук // Прикладні аспекти морфології : матеріали наук.-практ. конф, 20 – 21 жовтня 2016 / [гол. ред. З. М. Небесна]. – Тернопіль : ТДМУ, ННІ морфології, 2016. – С. 172-174.
  83. Франчук В. В. Експертно-правові особливості неблагоприємного лікарювання в хірургії / В. В. Франчук // Шпитальна хірургія журнал імені Л.Я.Ковальчука. – 2016. - № 4. – С. 88 – 92.
  84. Франчук В. В. Щодо доцільності введення у клінічну практику окремої шкали об’єктивного оцінювання загального стану пацієнта / В. В. Франчук, М. В. Франчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 4. – С. 143 – 145.
  85. Franchuk V. V. Medical errors in clinical practice of physicians in Ternopil regіon (Ukraine). / V. V. Franchuk // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. - № 2. – P. 34 – 36.
  86. Franchuk V. V. Analysis of court decisions in cases of inappropriate medical aid in Ukraine / V. V. Franchuk, R. Ya Rebets // Natural Science Readings : abstracts book. May 18-21, 2017. Bratislava, 2017. – P. 29.
  87. Франчук В. В. Внесок академічної школи судових медиків Тернопілля в розвиток судово-медичної травматології (до 60-ліття заснування ТДМУ) / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 15 – 16 червня 2017 / [гол. ред. В. М. Запорожан]. – Одеса : «Екологія», 2017. – С. 184 - 187.
  88. Franchuk V. Medical malpractice in contemporary Ukraine: Forensic-medical retrospective review. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2017; 2: 94-97.
  89. Особливості запитань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадках порушень медичними працівниками своїх професійних обов’язків / В. В. Франчук, Н. М. Калинюк, В. М. Зозуля, Б. М. Калинюк // Медичне право. - 2017. - № 2(20). - С. 71-83.
  90. Франчук В. Щоб створити медикам гідні умови праці та життя [Текст] / В. Франчук. // Медична академія. – 2017. – 11 лист. – С. 8.
  91. Франчук В. Щоб створити медикам гідні умови праці та життя [Текст] (продовження) / В. Франчук. // Медична академія. – 2017. – 25 лист. – С. 8.
  92. Франчук В. В. Місце, роль і значення лікарської професії в умовах сучасного українського суспільства / В. В. Франчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 35 - 41.
  93. Судово-медична оцінка неналежної медичної допомоги, яка надається середнім медичним персоналом / В. В. Франчук, М. М. Мельник, В. М. Зозуля // Судово-медична експертиза. – 2017. - № 2. – С. 40 - 46.
  94. Франчук В. В. Особливості недоліків медичної допомоги, яку надають лікарі-терапевти (за матеріалами судово-слідчих справ) / В. В. Франчук, М. В. Франчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. - № 4. – С. 120 – 126.
  95. Франчук В. В. Сестринские ошибки в Украине и их судебно-медицинские особенности / В. В. Франчук // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь; редкол. : А. С. Рубис (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2017. – Вып. 2/42. – С. 118-122.
  96. Франчук В. В. Наукова і експертна школа судових медиків Тернопілля та її вклад у розвиток судово-медичної науки і практики (до 60-ліття заснування ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України») / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Судово-медична експертиза. – 2017. - № 2. – С. 99 - 102.
  97. Франчук В. В. Аналіз юридичних наслідків неналежної медичної допомоги / В. В. Франчук, Р. Я. Ребець // Актуальні проблеми теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров’я: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей науково-практичного круглого столу, присвяченого 25-й річниці прийняття Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (17 листопада 2017 року) / За заг. ред. д-ра мед. наук, професора, Заслуж. діяча науки і техніки України Ю. М. Колесника. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2017. – С. 143 - 144.
  98. Франчук В. В. Дефекти медичної допомоги в акушерстві: Клінічно-правовий погляд на проблему на підставі аналізу матеріалів судово-слідчих справ / В. В. Франчук, У. Я. Франчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1(21). С. 124-131.
  99. Франчук В. В. Анализ исходов уголовных дел, возбуждаемых в Украине против медицинских работников в случаях ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей / В. В. Франчук // Судебная экспертиза Беларуси. 2018. - № 1(6). – С. 18-20.
  100. Франчук В. В. Судебно-медицинские особенности ненадлежащей медицинской помощи в современной Украине. / В. В. Франчук // Судебно-медицинская экспертиза. – 2018. - № 2 (61). – С. 48-52.
  101. Франчук В. В. Шляхи оптимізації проведення судово-медичних експертиз у випадках «лікарських справ» / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Судово-медична експертиза. – 2018. - № 1. – С. 105-110.
  102. Франчук В. В. Особливості дефектів медичної допомоги в анестезіології-реаніматології (за матеріалами судово-слідчих справ) / В. В. Франчук // Вісник наукових досліджень. – 2018. - №2 С. 155-160.
  103. Franchuk V. V. Demographics and practice patterns of Ukrainian physicians involved in medical negligence / V. V. Franchuk, S. V. Trach Rosolovska // German Science Herald. – 2018. № 5. – Р. 3-6.
  104. Аналіз остаточних судових рішень в Україні у випадках неналежного надання медичної допомоги / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська, П. Р. Сельський, А. З. Миколенко, П. Я. Боднар // Wiad Lek 2018, 71, 3 cz. II, 757-760.
  105. Франчук В. В. Лікарська помилка: сучасний погляд на проблему з позиції судово-медичної експертної практики / В. В. Франчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. - № 2. – С. 137-143.
  106. Франчук В. В. Лікарська помилка: історичний нарис / В. В. Франчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. - № 2 (76). – С. 44 – 48.107. Сельський П.Р. Обгрунтування обєктивності методики семестрового текстового іспиту з патоморфології / П.Р. Сельський, Я.Я.Боднар, В.Д.Волошин, А.З.Миколенко, Т.К.Головата, В.В.Франчук, Т.В.Дацко, М.Я.Фурдела, С.В. Трач Росоловська, Ю.М.Орел, А.Ф.Слива, І.І.Юрик, О.І.Гладій.//Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю ( Тернопіль, 17-18 трав. 2018р. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С. 263-264.
  107. Пат. на корисну модель № 127704 Україна МПК (2006), A61B 1/00,A61B 5/00, A61B 5/02 (2006.01),A61B 5/08 (2006.01), A61B 5/117 (2016.01). Спосіб оптимізації оцінювання об’єктивного стану пацієнта за шкалою Scale of Assesment of the Patient’s Objective Status(SAPOS) / Франчук В.В., Франчук М.В.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № a 201800173; заявл. 04.01.2018; опубл. 27.08.2018, бюл. № 16.