Наукові публікації ас. Гладій О.І.

 1. Кріпка О.І., Боднар Р.Я. Поєднання гіперурикемії із артеріальною гіпертензією за умов поліморбідності. Вісник наукових досліджень. 2014. № 2. С. 32-34.
 2. Кріпка О.І., Боднар Я.Я. Вікові особливості морфологічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії. Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. 2015. № 1 (51). С. 23-27.
 3. Гладій О.І. Особливості змін екстрацелюлярного матриксу міокарда при експериментальній гіперурикемії. Вісник проблем біології і медицини. 2015. Т. 1 (122), № 3. С. 297-299.
 4. Гладій О.І., Боднар Я.Я. Світлооптичний аналіз ендотеліоцитів при експериментальній гіперурикемії. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2015. Т. 15, № 4 (52). С. 212-216.
 5. Age-depending peculiarities of ultrastructural myocardium changes caused by experimental hyperuricemia and its combination with hypercholesterolemia / O. Gladii, Ya. Bodnar, Gudyma A., Trach Rosolovska S. Journal of Education, Health and Sport. 2016. № 6 (11). P. 584-591.
 6. Гладій О.І., Боднар Я.Я. Динаміка субмікроскопічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії. Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. 2017. № 1 (55). С. 11-14.
 7. Боднар Я.Я., Кріпка О.І., Юрик І.І. Спосіб моделювання гіперурикемії: пат. 97949, Україна, МПК G09B23/28, № u201411890; заявл. 03. 11. 2014; опубл. 10.04.2015. Бюл. № 7.
 8. Кріпка О.І. Взаємозв’язок тривалості гіперурикемії та важкості серцево-судинної патології. Матеріали XVIII міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених. (Тернопіль, 28-30 квіт. 2014 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. С. 233.
 9. Кріпка О.І. Біохімічні показники крові залежно від типу ремоделювання серця у хворих на подагру. Медична хімія, 2014. Т. 16, № 3 (60). С. 127.
 10. Кріпка О.І., Боднар Я.Я. Особливості ремоделювання серця у хворих на подагру залежно від рівня сечової кислоти. Матеріали ХV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) (16-18 жовт. 2014). Чернівці, 2014. С. 482.
 11. Кріпка О., Габор Г., Боднар Р. Морфологічні зміни стромального компоненту міокарда за умов експериментальної гіперурикемії. Матеріали XІХ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 27-29 квіт. 2015 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 326
 12. Кріпка О., Джавадова Н., Клос Р. Особливості структурних змін судин серця при експериментальній гіперурикемії. Матеріали XІХ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 27-29 квіт. 2015 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 326
 13. Кріпка О. Морфологічні особливості структурної реорганізації серця експериментальних тварин за умов гіперурикемії. Матеріали XІХ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 27-29 квіт. 2015 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 327
 14. Гладій О.І., Боднар Я.Я. Морфологічні зміни міокарда статевонезрілих та статевозрілих щурів за умов різної тривалості гіперурикемії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підс. LIX наук.-практ. конф., (Тернопіль, 15-16 черв. 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 53-58.
 15. Гладій О. Рівень циркулюючих десквамованих ендотеліоцитів, як маркер ендотеліальної дисфункції при експериментальній гіперурикемії. Матеріали XХ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, (Тернопіль, 25-27 квіт. 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 308.
 16. Гладій О.І., Боднар Я.Я. Роль апоптозу кардіоміоцитів в ремоделюванні серця при експериментальній гіперурикемії. Теорія та практика сучасної морфології: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. (Дніпро, 5-7 жовт. 2016 р.). Дніпро, 2016. С. 39.
 17. Гладій О.І., Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В. Морфофункціональне ремоделювання міокарда при пуриновому та холестероловому порушенні обміну у щурів пубертатного та зрілого віку. Прикладні аспекти морфології: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 20-21 жовт. 2016 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 40-42.
 18. Гладій О. Левицький Б. Органометричні особливості ремоделювання серця експериментальних тварин за умов гіперурикемії. Матеріали XХІ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених. (Тернопіль, 24-26 квіт. 2017 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. С. 301.
 19. Боднар Р. Я., Крипка Е.И. Исследование методом хемилюминесценции окислительной модификации липидов при инфаркте миокарда ассоциированого с гиперурикемией. Актуальные вопросы медицинской науки: материалы научной конференции студентов-медиков с международным участием. (Самарканд, 5 апреля 2014). Самарканд, 2014. С. 114
 20. Кріпка О. І. Вплив ендогенної інтоксикації на функцію зовнішнього дихання при ХОЗЛ / О. І.Кріпка // Матеріали XV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (27-29 квітня 2011 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 26
 21. Кріпка О. І. Взаємозв'язок маркерів ендогенної інтоксикації, показників оксидантно-антиоксидантної системи та факторів неспецифічного захисту організму у хворих на ХОЗЛ / О. І.Кріпка // Матеріали XVI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (23-25 квітня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 19
 22. Андрейчин С.М., Кріпка О.І Вплив окремих ланок імунітету на формування синдрому ендогенної інтоксикації при ХОЗЛ. ІІ науковий симпозіум “Імунопатологія при респіраторних захворюваннях” (06-07 жовтня 2011 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 3
 23. Роль механічного пошкодження шкіри у перебігу тяжкої травми / А. А. Гудима, О. Я. Зятковська, Т. Я. Секела, В. М. Сокольвак, О. І. Кріпка // Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 3. – С.157
 24. Перебіг тіопентало-натрієвого сну на тлі метронідазолу як прояв генетичного поліморфізму мікросомальної системи гепатоцитів / А. А. Гудима, В. В. Підгірний, В. В. Ярема, О. І. Кріпка // Тези доповідей 3-ї науково-практичної конференції “ Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”. – Тернопіль, 2009. – С.113
 25. Ганьбергер І., Кріпка О. Сонографічні зміни суглобів у хворих на остеоартроз в поєднанні з ХОЗЛ. Матеріали XІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 26
 26. Кріпка О. І. Культура мови – визначальний фактор лікарського мистецтва Ураїнська професійна мова: історія і сучасність: матеріали регіональної наук.-практ. конф. (Тернопіль, 26-27 червня 2014), Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. С. 9 – 11.
 27. Пелих В. Є. Гладій О.І. Особливості вегетативної регуляції діяльності серця за умов гіперурикемії та гіперхолестеринемії у щурів. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 01–02 жовт. 2015 р.), Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. С. 70 – 71.
 28. Гладій О. І., Боднар Я.Я., Пелих В.Є. Залежні від віку зміни регуляції діяльності серця автономною нервовою системою за умов гіперурикемії та гіперхолестеролемії у щурів. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 29-30 вер. 2016 р.), Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. С. 70 – 71.
 29. Морфометричні особливості структурно-просторової реорганізації судинного русла серця за умов моделювання порушення обміну сечової кислоти та холестеролу / Я.Я. Боднар, О.І. Гладій Л.П. Боднар, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підс. LIX наук.-практ. конф., (Тернопіль, 14-15 черв. 2017 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. С. 268 – 269.
 30. Гладій О. Вплив поєднаного порушення метаболізму сечової кислоти та холестеролу на особливості ремоделювання судинного русла серця. Матеріали XХІІ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 23-25 квіт. 2018 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. С. 301
 31. Гладій О., Орел М., Войтюк В., Мартин М. Лайм-бореліоз: патоморфологічні критерії діагнозу. Матеріали XХІІ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених (Тернопіль, 23-25 квіт. 2018 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. С. 301
 32. Юрик І.І., Гладій О.І., Юрик Я.І., Юрик Л.В. Морфологічне обґрунтування ендотеліальної дисфункції у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умови експериментальної гіперхолестеролемії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підс. LXІ наук.-практ. конф., (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. С. 294
 33. Боднар Я.Я., Гладій О.І. Ультраструктурні прояви енергетичного дисбалансу кардіоміоцитів за умов експериментального порушення метаболізму сечової кислоти та холестеролу. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології (Тернопіль, 20 – 21 вересня 2018 р.). С. 12-13.
 34. Боднар Я.Я., Гладій О.І., Юрик І.І. Роль глікозаміногліканів у ремоделюванні міокарда при експериментальному порушенні метаболізму сечової кислоти та холестеролу. Матеріали Х Конгресу патологів України "Перспективи розвитку сучасної патології", (Івано-Франківськ-Яремче, 27-28 вересня 2018 р.).