Наукові публікації доц. Головатої Т.К.

1. Головата Т. К. Морфометрія серця при алкогольній кардіодистрофії / Т. К. Головата, Р. М. Гнатюк // Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини : матеріали наук. конф., 1994 р. — Тернопіль, 1994. — С. 31.

2. Головата Т. К. Про патогенез серцевої недостатності при алкогольній міокардіодистрофії / Т. К. Головата // Досягнення і перспективи клінічної і експериментальної медицини. Наукова конференція, 7 червня 1995р.: матеріали конф. — Тернопіль, 1995. — С. 47—49.

3. Головата Т. К. Особливості імуноморфології серця при алкогольній міокардіодистрофії / Т. К. Головата, Р. М. Гнатюк // Досягнення і перспективи клінічної і експериментальної медицини : матеріали наук. конф., 1995 р. — Тернопіль, 1995. — С. 47—49.

4. Головата Т. К. Макро- та мікроскопічні критерії діагностики алкогольної міокардіодистрофії /Т. К. Головата // Актуальні питання морфології. Міжнародна конференція 6-7 травня 1996 р.: матеріали конф. — Тернопіль, 1996. — С. 177.

5. Боднар Я.Я.,Викалюк Ю.Ф., Квік І.І.,Данильчук Р.Б.,Головата Т.К., Дацко Т.В.,Николюк В.Д. Динаміка самопідготовки студентів до практичних занять з патологічної анатомії протягом тижня і навчального року; Матеріали науково-практ. конф. — Тернопіль, 1997. — С. 18-19.

6. Боднар Я.Я.,Викалюк Ю.Ф.,Квік І.І.,Головата Т.К., Данильчук Р.Б.,Дацко Т.В., Николюк В.Д. Зв‘язок обсягу і складності інформаційного матеріалу з якістю самопідготовки студентів до практичних занять з патологічної анатомії; Матеріали науково-практ. конф. — Тернопіль, 1997. — С. 20.

7. Боднар Я.Я., Викалюк Ю.Ф., Квік І.І., Головата Т.К., Данильчук Р.Б., Дацко Т.В. Методичні розробки для викладачів. Загальна та спеціальна патологічна анатомія; Тернопіль, 1998, 54с.

8. Боднар Я.Я., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В. Міждисциплінарний взаємозв‘язок патологічної анатомії з теоретичними і клінічними кафедрами; Проблеми інтеграції у вищому медичному закладі. – Тернопіль, 1999. – с.167-170.

9. Боднар Я.Я., Квік І.І., Головата Т.К., Дацко Т.В. Побудова діагнозу – навчально-методична основа інтеграції секційного курсу з клінічними кафедрами; Проблеми інтеграції у вищому медичному закладі. – Тернопіль, 1999. – с.167-170.

10. Анатомія та фізіологія з патологією. "Укрмедкнига". Тернопіль, 2001.– 680 с. Реком. ЦМК МОЗ України для студ. ВМЗ I-II рівнів акред. Лист №23-01-25/28 від 04.02.2000 р.(Підручник) Федонюк Я.І.Волков К.С.Микула Н.Х.та інші, всього 13 осіб. 680 ст.

11.Климчук Л.Ф., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В. Ультраструктура нейтрофільних гранулоцитів і макрофагів крові при септикопіємії в опечених; Здобутки клінічної та експериментальної . – Тернопіль, 2001. – Вип.6. – с. 94.

12.Головата Т.К., Дацко Т.В., Андрійчук О.В., Панчишин С.В. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах; Українські медичні вісті. Часопис ВУЛТ. Тернопіль, 2003. – с.91-92;

13. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Андрійчук О.В., Головата Т.К., Дацко Т.В. Сельський П.Р. Методичні розробки для викладачів. Загальна та спеціальна патологічна анатомія; "Укрмедкнига". Тернопіль, 2003.

14. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Андрійчук О.В., Головата Т.К., Дацко Т.В. Сельський П.Р. Методичний посібник з самостійної позааудиторної підготовки з патологічної анатомії; "Укрмедкнига". Тернопіль, 2003, 69с.

15. Швед М.І., Кузів О.Є., Головата Т.К., Дацко Т.В., Андрійчук О.В., Сельський П.Р.Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті.; Вісник наукових досліджень – 2004. № 4. С. 11-13.

16. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Андрійчук О.В.Головата Т.К., Дацко Т.В. Сельський П.Р. Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії. Частина 1; "Укрмедкнига".Тернопіль, 2004; 48с.

17. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Андрійчук О.В.Головата Т.К., Дацко Т.В. Сельський П.Р.; Методичні вказівки до практичних занять з патологічної анатомії. Частина 2; "Укрмедкнига".Тернопіль, 2004; 61 с.

18. Bodnar Ja.,Golovata T., Datsko T.,Methodological instructions for practical training in pathology anatomy (for 3-d year students) . Part 1; Ternopil, 2004; 47 с.

19.Bodnar Ja.,Golovata T., Datsko T. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy (for 3-d year students) . Part 2; Ternopil, 2004; 47c.

20. Bodnar Ja., Datsko T., Glovata T. Methodological instructions for practical training in pathology anatomy (for 3-d year students) . Part 3; Ternopil, 2004; 35c.

21. Боднар Я.Я.,Кузив О.Е. Дацко Т.В. Сельский П.Р. Методическое пособие по секционно-биопсионному курсу для студентов медицинского факультета (V курс) ; Тернополь, 2004; 52c.

22. Масик О.М., Головата Т.К. Спосіб діагностики інфекційного ендокардиту. Деклараційний патент на корисну модель, Україна, № реєстр.9173, МПК 7 А61В5/02, 61В8/08; заявл. 07.02.2005; опубл.15.09.2005, Бюл. № 9.

23.Bodnar Ja., Datsko T., Golovata T. Situational exercises in pathology anatomy. Step-1.; Ternopil, 2005; 58с.

24. Боднар Я.Я.,Кузив О.Е., Головата Т.К., Дацко Т.В. Сельский П.Р., Андрийчук А.В. Методические указания к практическим занятиям по патологический анатомии (для студентов 3-го курса). Часть 1; Тернополь, 2005; 48с.

25. Боднар Я.Я., Кузів О.Є., Андрійчук О.В., Головата Т.К., Дацко Т.В. Сельський П.Р. Збірник завдань до тестового екзамену. Крок 1; Тернопіль, 2006; 40с.

26. Bodnar Ja., Datsko T., Golovata T. The sectional-biopsy course (manual for V-year students of medical and stomatological facultietes); Ternopil, 2006; 161с.

27. Головата Т.К. Морфогенез лімфогенного кардіосклерозу при хронічній алкогольній інтоксикації ; Вісник наукових досліджень. — Тернопіль. — 2006. — № 3. — С. 75—76с.

28. Головата Т.К. Морфологічні маркери алкогольної кардіоміопатії. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 2006 р. Тернопіль, 2006. — С. 25—26.

29. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Головата Т.К. Удосконалення методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії в умовах модернізації медичної освіти; Збірник матеріалів науково-практичної конференції. "Укрмедкнига". Тернопіль, 2006. – с.16-19.

30.Боднар Я.Я. Дацко Т.В. Сельський П.Р. Фурдела М.Я. Керована система опанування студентами патоморфології; Збірник матеріалів науково-практичної конференції. "Укрмедкнига". Тернопіль, 2006. – с.20-24.

31. Сельський П.Р., Головата Т.К. Особливості викладання патологічної анатомії студентам-іноземцям; Збірник матеріалів науково-практичної конференції. "Укрмедкнига". Тернопіль, 2006. – с.20-24.

32. Головата Т. К. Морфологічні маркери алкогольної кардіоміопатії / Т. К. Головата // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини : Всеукраїнська науково-практична конференція, 2006 р. : матеріали конф. — Тернопіль, 2006. — С. 25—26

33. Головата Т. К. Морфогенез лімфогенного кардіосклерозу при хронічній алкогольній інтоксикації / Т. К. Головата // Вісник наукових досліджень. — Тернопіль. — 2006. — № 3. — С. 75—76.

34. Головата Т. К., Боднар Я. Я. Порівняльна ультраструктура міокарда щурів при хронічній алкоголізації напоями різної якості та міцності / Т. К. Головата, Я. Я. Боднар // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». — Ужгород. — 2008. — вип. 33. — С. 28—31.

35. Головата Т.К., Боднар Я.Я. Порівняльна характеристика ультраструктурних змін міокарда щурів при хронічній алкоголізації напоями різної якості та міцності ; Науковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина. – 2008. – Т. 33. – С. 28-31.

36. Головата Т.К., Боднар Я.Я. Патогістологічні зміни елементів строми серця при хронічній алкогольній інтоксикації ; Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 79-81.

37. Головата Т.К., Боднар Я.Я. Роль порушень мікроциркуляції в патогенезі алкогольної кардіоміопатії; Матеріали науково-практичної конференції — Тернопіль, 2008. — С. 33—34.

38. Головата Т.К., Дацко Т.В. Орел Ю.М.Особливості ремоделювання серця при алкогольній кардіоміопатії; Матеріали науково-практичних конф.: Вінниця, 2009. – С. 78-79.

39. Боднар Я.Я. Андрійчук О.В. Волошин, Головата Т.К. В.Д. Дацко Т.В. Орел Ю.М. Сельський П.Р. Франчук В.В. Фурдела М.Я. Значення впровадження засад доказової медицини в навчальний процес кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини; Матеріали всеукраїнської науково-практ. конф. 28-29 травня 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 73.

40. Дацко Т.В. Березький О.М. Батько Ю.М. Мельник Г.М. Боднар Я.Я. Дацко І.А.Орел Ю.М. Сельський П.Р.Цитометричні показники епітелію шийки матки при різних ступенях дисплазій за цитологічного дослідження; Здобутки клінічної та експериментальної медицини Мат. конф. 4 червня 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 96.

41. Головата Т.К., Сельський П.Р., Боднар Я.Я. Ультраструктура ендотеліоцитів капілярів міокарда щурів при хронічній алкогольній інтоксикації. ; Збірник матеріалів науково-практичної конф. 10-11 червня 2009 р. –Тернопіль, 2009. – С. 37-38.

42. Орел Ю.М. Боднар Я.Я. Андрійчук О.В. Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Фурдела М.Я. Особливості організації педагогічного процесу при вивченні патоморфології в аспекті адаптації до вимог болонського процесу; Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції 21-22 травня 2009 р. – Тернопіль, 2009 р. – С. 107.

42. Головата Т.К., Боднар Я.Я., Сельський П.Р. Волошин В.Д., Орел Ю.М.,Андрійчук О.В. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м‘яких тканин нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, 2009. – с.107-109.

44. Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К. Патоморфологія грипу А/H1N1 2009 року в Тернопільській області ; Інфекційні хвороби. Тернопіль, 2009. – № 4. – С. 42-43.

45. Хміль С.В., Федорейко Л.Р., Головата Т.К. Цито-гістологічний скринінг дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції; Світ медицини та біології. Полтава, 2009. - № 4. - с.66-68.

46. Івануса І.Б., Головата Т.К.Особливості структурних змін печінки щурів при впливі естрогенів та прогестинів на тлі застосування ацетамінофену; Вісник морфології. Вінниця, 2010 - Т.16, № 2. – С. 261-263.

47. Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., ГоловатаТ.К.та ін.. Зміни ангіоархітектоніки плаценти при синдромі дисфункції; Актуальні проблеми морфології. Матеріали науково-практичної конференції присв. 70-річчю проф. Федонюка. Тернопіль, 2010. – С.117.

48. Орел Ю.М. Боднар Я.Я. Андрійчук О.В. Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Фурдела М.Я.Франчук В.В.Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи; Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи. Мат. Всеукраїнської навч.- наук. конф. з міжнар. Участю 20-21 травня 2010 р. м. Тернопіль; С. 111-112.

49. Головата Т.К., Чекалюк І., Мисула І.С.Особливості морфологічних змін слизової оболонки шлунка щурів під час cтресу на тлі застосування водних розчинів заспокійливих засобів рослинного походження. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник мат. підс. науково-практ. конф. 17 червня 2010 р.; 137-138.

50. Головата Т.К., Івануса І.Б., Боднар Я.Я., Суслова Н.О. Морфологія печінки щурів при тривалому впливі терапевтичних доз парацетамолу; 100 років Українському лікарському товариству. Матеріали XIII конгресу світової федерації українських лікарських товариств. 30 вересня-03 жовтня 2010 р. м. Львів Ст.678.

51.Головата Т.К., Боднар Я.Я. Морфологічні аспекти пошкоджувальної дії алкоголю на лімфомікроциркуляторне русло серця; Здобутки та перспективи внутрішньої медицини. Збірник робіт міжобл. наук.-практ. конф. 27-28 жовтня. Тернопіль, 2010. – с.15-16.

52. Орел Ю.М. Боднар Я.Я. Андрійчук О.В. Волошин В.Д.,Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Фурдела М.Я.Франчук В.В.Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи; Медична освіта. – 2010. - №3, С. 14-15.

53. Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Павлишин Г.А., Головата Т.К., Фурдела М.Я. Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 208–212.

54. Орел Ю.М. Боднар Я.Я. Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Фурдела М.Я.,Ваврух П.О. Аспекти організації самостійної роботи студентів на кафедрі патологічної анатомії в руслі вимог кредитно-модульної системи навчання.; Мат. конф. «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації». Тернопіль. 12-13 травня 2011року.

55. Б.Ю. Бідованець, Ю.М. Бідованець, Т.К. Головата. Метастаз карциноми передміхурової залози у шкіру поперекової ділянки; Шпитальна хірургія. – 2011. - №2. – С.88-89.

23. Головата Т.К., Ярема О.М. Морфологічна характеристика стінки тонкого кишечника при хронічному впливі хлориду алюмінію. Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології. Збірник матеріалів науково-практичної конференції 17-18 червня 2011 р., с.56-57.

56. Логойда Л.С., Вронська Л.В., Головата Т.К., Михалків М.М. Морфологічне обґрунтування застосування комбінації екстрактів валеріани і меліси та гліцину для профілактики ерозій слизової оболонки шлунка. Фармацевтичний часопис. – 2011. - №2(18). – с.70-73.

57. Ярема О.М., Головата Т.К. Гісто-морфометричний аналіз стінки тонкого кишечника за умови впливу на нього хлориду алюмінію. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник мат. LV підс. Наук. – практ. Конф. 9 червня 2011р. с. 160-161.

58. І.Б.Івануса, Т.К.Головата, І.З. Кернична. Морфологічне дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті. Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 2, с. 130-132.

59. Марчишин С.М., Челін Н.В., Головата Гістологічне дослідження структурних змін нирок щурів на моделі гострої ниркової недостатності за умов використання екстракту любистку лікарського; Мат. конф. »Здобутки клінічної та експерим. мед.». Тернопіль. 17 квітня 2012 р.

60.П.О.Герасимчук, Т.К. Головата, П.В. Кісіль, А.В. Павлишин. Особливості морфологічних змін тканин ділянки рани у хворих із синдромом діабетичної стопи; Вісник наукових досліджень. – 2012. - №1. С.58-60.

61. Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р. Фурдела М.Я., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Орел Ю.М.Франчук В.В., Андрійчук О.В. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти; Медична освіта. – 2012. - №1. – С.155-157.

62.Мерецький В. М. Морфологічні зміни у внутрішніх органах тварин в різні періоди черепно-мозкової травми на тлі цукрового діабету/В. М. Мерецький, Т. К. Головата // Клінічна хірургія. -К.:Інститут хірургії та трансплантології АМН України, 2013, N 4.-С.73-75.

63.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48081 "Мультимедійний курс лекцій з предмету "Патологічна анатомія"Автори: , Дацко Тамара Вікторівна, Головата Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович. 27.02. 2013

64.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48080 "Мультимедійний курс лекцій з предмету " Патологическая анатомия".Автори: Дацко Тамара Вікторівна, Головата Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович. 27.02. 2013

65.Боднар Я.Я.,Миколенко А.З.,Волошин В.Д.,Дацко Т.В.,Головата Т.К., Франчук В.В.,Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф.. Іноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини. // Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» з дистанційним підєднанням ВМ (Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). 18-19 квітня 2013 року. М.Тернопіль. С.42-43.

66.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53414 «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Pathomorphology”»Автори: Боднар Ярослав Ярославович, Орел Юрій Миколайович, Головата Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович, Ваврух Петро Орестович, Фурдела Михайло Ярославович. 30.01. 2014.

67.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53415 «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Патоморфология”»Автори: Боднар Ярослав Ярославович, Орел Юрій Миколайович, Головата Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович, Ваврух Петро Орестович, Фурдела Михайло Ярославович. 30.01. 2014.

68.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53416 «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Патоморфологія”»Автори: Боднар Ярослав Ярославович, Сельський Петро Романович, Головата Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович, Дацко Тамара Вікторівна, Фурдела Михайло Ярославович. 30.01. 2014

69.Клінічна патогістологія: посібник / Боднар Я.Я., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Сельський П.Р., Фурдела М.Я., Ваврух П.О., Орел Ю.М. // Тернопіль, 2014.- 279 с.

70. Bohdan Bidovanets, Tetyana Golovata, Yaroslav Bodnar. The cholinergic features of overactive bladder in perimenopausal women / 10th EMAS Congress Abstracts, MATURITAS – Official journal of the European Menupause & Andropause Societu. – 2015. - № 1, Vol.81. – P. 183-184.

71. Бідованець Б.Ю., Головата Т.К. Патоморфологічний аналіз слизової оболонки сечового міхура у жінок перименопаузального періоду при дизурії та наявності урогенітальної інфекції / Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1. – С. 57-59.

72.Бідованець Б.Ю. Ультраструктурні особливості реорганізації елементів стінки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузальних періодів / Б.Ю. Бідованець, Т.К. Головата // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – Т 24, № 4. – с. 24-29.

73. Юрик І.І. Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту / І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». – 2015. – Т.15, вип.4(52). – с. 286-290.

74. Патоморфологія та гістологія : фундаментальний атлас / за ред. Д.Д. Зербіно, М.М. Багрія, Я.Я. Боднара, В.А. Діброви. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 799 с.

75. Пришляк А.М. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці / А.М. Пришляк, І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. – Т. 2 (129). – с. 276-279.

76. Bodnar Ya.Ya. Structural organization of bladder mucosa in women with early and late menopause with overactive bladder syndrome / Ya.Ya.Bodnar, B.Yu. Bidovanets, T.K. Holovata //Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald. – 2016. - № 4. – P. 24-26.

77. Боднар Я.Я. Особливості організації та проведення олімпіади з патоморфології на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною / Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, Т.В. Дацко, Т.К. Головата // Актуальні питання якості медичної освіти: мат. XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12-13 трав. 2016 р.): у 2 т. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – Т. 1. – с. 131.

78. Головата Т.К. Морфологічні зміни слизової оболонки ротової порожнини при експериментальному гастродуоденіті / Т.К.Головата, Н.І.Мисула // Теорія та практика сучасної морфології: мат. науково-практичної з міжнар. участю, присвяченої 100-річчю Дніпропетровської (Катеринославської) школи морфологів. Дніпро, 5-7 жовтня 2016 р. – Дніпро. – 2016. – с. 41-42.

79.Головата Т. К. Планіметрична характеристика камер серця при хронічній алкогольній інтоксикації / Т.К. Головата, Я.Я. Боднар, Н.О.Суслова. Прикладні аспекти морфології: Збірник матеріалів науково-практичної конференції.м. Тернопіль, 20 – 21 жовтня 2016 року. - с. 45-46.

80.Пришляк А.М. Вплив чотирихлористоговуглецю на стан вільно радикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці / А. М. Пришляк, С. І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.

81. Пришляк А.М. Стан вільно радикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці при змодельованому токсичному гепатиті. / А. М. Пришляк, С.І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Перспективи розвитку медичної освіти і науки. Матеріали науково-методичної конференції, присвяченої 25-и річчю Медичного інституту СумДУ (Суми, 16-17 листопада, 2017 р.). – Суми. – 2017. – с. 150.

82. Пришляк А.М. Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі / А. М. Пришляк, А.В. Мізь, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Актуальні питання сучасної медицини: досвід Польщі та України. Матеріали конференції 20-21 жовтня 2017 р. м. Люблін.

83. Луців І.І. Структурні зміни нирок тварин при моделюванні скелетної та черепно-мозкової (поєднаної) травми на фоні гіпокальціємії у віддалені періоди / І.І. Луців, А.А.Гудима, Т.В. Дацко, Т.К.Головата // Актуальні питання морфогенезу та ре моделювання тканин і органів у нормі та патології. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 20-21 вересня 2018 р. Тернопіль. - 2018. – с.

84. Головата Т.К. Порівнявняльний аналіз структурних змін пародонту при екпериментальному генералізованому пародонтиті та за умови корекції корвітином / Дацко Т.В., Демкович А.Є., Миколенко А.З., Пришляк А.М.// «Перспективи розвитку сучасної патології» X Конгрес патологів України, м Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2018 р. Матеріали конгресу.