Наукові публікації А. Ф. Сливи

 1. Слива А. Ф. Вплив аутофагії на субмікроскопічну перебудову печінки в динаміці харчової депривації / О. Є. Кузів, П. П. Кузів, П. Р. Сельський, А. Т. Телев’як // Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2020. - № 3. - С. 71-75.

 2. Слива А. Ф. СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ В ЖІНОК ПРЕ- ТА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ / Слива А.Ф., Сельський П. Р., Кузів О. Є., Слива В. В. / Вісник медичних і біологічних досліджень, 2020. (2), 29-36.

 3. Slyva A.F. ASSESSMENT OF T-LYMPHOCYTES SUBPOPULATION IN WOMEN WITH HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM/ Slyva A.F., Slyva V.V., Selskiy P.R./ Biomedical Perspectives: Abstract book of International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, Sumy, October 16-18, 2019. – Sumy : Sumy State University, 2019 – 102 p.

 4. Слива А.Ф. Сироваткові імуноглобуліни та стан системи комплементу при гіперпластичних процесах ендометрію у жінок Слива А.Ф., Сельський П.Р., Слива В.В. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень, Тернопіль – 2019. ,с.159-160.

 5. H. Pavlyshyn. Short and long-term impact of exposure to the main factors of environment on children with hypersensitivity in Ukraine. XXXV Zjazd Polskiego Towarzhystwa Pediatrycznego, Rzesow, Poland, 05-07.09.2019.

 6. Slyva Andrii. Endometrial hyperplastic processes in perimenopausal women. Clinical and anamnestic analysis by using neural network clustering. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(8):1014-1024. eISSN 2391-8306.

 7. Слива А. Ф. Досвід організації та проведення оліпіади з патоморфології на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною / Я.Я.Боднар, А.З. Миколенко, П.Р.Сельський, О.Є.Кузів, Т.В.Дацко, В.Д.Волошин, Т.К. Головата, М.Я.Фурдела, Ю.М.Орел, В.В. Франчук, С.В. Трач Росоловська, А.Ф. Слива, І.І. Юрик/ Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку. Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 16-17 травня 2019 року. М. Тернопіль. ТНМУ « Укрмедкнига». 2019. С.60.

 8. Слива А.Ф. Аналіз клітинного складу інфільтрату місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрію жінок пре-та менопаузального віку // Перспективи розвитку сучасної патології : матеріали Х конгресу патологів України / ІФНМУ, Асоц. Патологів України. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 160.

 9. Слива А.Ф. Аналіз змін структури м’язової тканини та біохімічних показників сироватки крові при розвитку ішемічно-реперфузійного синдрому (експериментальне дослідження)/ Телев’як А.Т., Сельський П.Р., Вересюк Т.О., Слива А.Ф. // Перспективи розвитку сучасної патології : матеріали Х конгресу патологів України / ІФНМУ, Асоц. Патологів України. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 176–177.

 10. Слива А.Ф. Екстрагенітальна патологія як фактор ризику розвитку Гіперпластичних процесів ендометрію жінок в Перименопаузальному періоді. Клініко-епідеміологічні дані. Слива А.Ф., Сельський П.Р. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології». – Тернопіль, 2018. С. 120-123.

 11. Сельський П.Р. Обгрунтування обєктивності методики семестрового текстового іспиту з патомсорфології / П.Р. Сельський, Я.Я.Боднар, В.Д.Волошин, А.З.Миколенко, Т.К.Головата, В.В.Франчук, Т.В.Дацко, М.Я.Фурдела, С.В. Трач Росоловська, Ю.М.Орел, А.Ф.Слива, І.І.Юрик, О.І.Гладій.//Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю ( Тернопіль, 17-18 трав. 2018р. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С. 263-264.

 12. Слива А.Ф. Особливості викладання патоморфології при додипломній підготовці іноземних громадян у тернопільському державному медичному університеті імені і. Я. Горбачевського Сельський П.Р., Боднар Я.Я., Слива А.Ф. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації/ матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю тернопільського державного медичного університету імені і. Я. Горбачевського 24/11/2017

 13. Слива А.Ф. Вклад професора О. Т. Хазанова в удосконалення викладання біопсійно-секційного курсу (до 60-річчя заснування університету);МАТЕРІАЛИ XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль; 1 с; Боднар Я.Я.,Волошин В.Д., Головата Т.К., Гладій О.І.,Дацко Т.В., Миколенко А.З., Орел Ю.М., Сельський П.Р., Слива А.Ф., Трач Росоловська С.В., Франчук В.В., Юрик І.І.

 14. Slyva A.F. The effectiveness of probiotic use in children with Obstructive Bronchitis Petro Selskyy Andrii Slyva Viktoriia Slyva, Halyna Pavlyshyn, Alexandr Smiyan EAACI Food Allergy Training Course "Prevention and Treatment of Food Allergy" 2017, Manchester, UK P. 23-24

 15. Слива А.Ф. Клініко-морфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрію жінок перименопаузального віку Слива А. Ф. Сельський П. Р. Прикладні аспекти морфології, 2016/10/20. с. 138-140.

 16. Слива А.Ф. Аналіз анамнестичних та лабораторних показників пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрія за допомогою багатопараметричної нейромережевої кластеризації А.Ф. Слива, П.Р. Сельський, Б.П. Сельський Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 3, с. 77-80

 17. Слива А.Ф. Морфомегричний аналіз клітинно ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у ж інок пре- та менопаузального віку П. Р. Сельський, А. Ф. Слива, П. О. Ваврух. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1, с. 112-114

 18. Слива А.Ф. Аналіз клініко-епідеміологічних аспектів гіперпластичних процесів ендометрію жінок із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 2,3, с. 166-170

 19. Слива А.Ф. Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії 2015, т 4. С. 200-2048

 20. Слива А.Ф. Гіперпластичне ремоделювання ендометрію при метрорагіях / Слива А.Ф., Слива В.В., Боднар Я.Я.// Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014. - С. 87-88

 21. Боднар Я.Я. Ультраструктурні зміни кардіоміоцитів при кардіоміопатії індукованої введенням циклофосфанолу / Боднар Я.Я., Ваврух П.О., Ваврух Г.П., Слива А.Ф. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Морфологічні аспекти ангіології” 24-25 жовтня 2013 року.- Тернопіль: ТДМУ. „ Укрмедкнига”, 2013, - С. 15-16

 22. Слива А.Ф. Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини / Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х Ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 42-43.

 23. Слива А.Ф. Роль екстрацелюлярного мартиксу і ендотеліальної дисфункції в ангіогенезі при гіперпластичних процесах ендометрію (тези доповіді) Слива А.Ф., Боднар Я. Я. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології».- Тернопіль, 24-25 жовтня 2013 року. - С.151-152.

 24. Слива А.Ф. Стан мікробіоценозу кишечнику у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом Слива В. В., Слива А.Ф. Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції і пленуму інфекціоністів Сумщини, Суми, 30-31 травня 2012. – С. 93-95.

 25. Слива А.Ф. Аналіз впливу факторів довкілля на поширеність захворювань щитоподібної залози в Сумській області Слива А. Ф., Романюк А. М. Мат. Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених. – Одеса, ОДМУ, 2009. - С.33.

 26. Слива А.Ф. Клініко-морфологічна характеристика тиреоїдної патології у Сумській області (тези доповіді) Слива А. Ф., Романюк А. М. Мат. Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. - Суми: Вид-во сумду, 2009. - С. 187.

 27. Слива А.Ф. Клиническое течение беременности, родов у женщин, инфицированных цитомегаловирусом (тези доповіді) М. Л. Куземенская , А.Ф. Слива Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19-21 квітня 2006 р.С.7-8.