Наукові публікації А. Ф. Сливи

 1. Слива А.Ф. Аналіз клітинного складу інфільтрату місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрію жінок пре-та менопаузального віку // Перспективи розвитку сучасної патології : матеріали Х конгресу патологів України / ІФНМУ, Асоц. Патологів України. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 160.
 2. Аналіз змін структури м’язової тканини та біохімічних показників сироватки крові при розвитку ішемічно-реперфузійного синдрому (експериментальне дослідження)/ Телев’як А.Т., Сельський П.Р., Вересюк Т.О., Слива А.Ф. // Перспективи розвитку сучасної патології : матеріали Х конгресу патологів України / ІФНМУ, Асоц. Патологів України. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 176–177.
 3. Екстрагенітальна патологія як фактор ризику розвитку Гіперпластичних процесів ендометрію жінок в Перименопаузальному періоді. Клініко-епідеміологічні дані. Слива А.Ф., Сельський П.Р. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології». – Тернопіль, 2018. С. 120-123.
 4. Сельський П.Р. Обгрунтування обєктивності методики семестрового текстового іспиту з патомсорфології / П.Р. Сельський, Я.Я.Боднар, В.Д.Волошин, А.З.Миколенко, Т.К.Головата, В.В.Франчук, Т.В.Дацко, М.Я.Фурдела, С.В. Трач Росоловська, Ю.М.Орел, А.Ф.Слива, І.І.Юрик, О.І.Гладій.//Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю ( Тернопіль, 17-18 трав. 2018р. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – С. 263-264.
 5. Особливості викладання патоморфології при додипломній підготовці іноземних громадян у тернопільському державному медичному університеті імені і. Я. Горбачевського Сельський П.Р., Боднар Я.Я., Слива А.Ф. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації/ матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю тернопільського державного медичного університету імені і. Я. Горбачевського 24/11/2017
 6. Вклад професораО. Т. Хазанова в удосконалення викладання біопсійно-секційного курсу (до 60-річчя заснування університету);МАТЕРІАЛИ XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль; 1 с; Боднар Я.Я.,Волошин В.Д., Головата Т.К., Гладій О.І.,Дацко Т.В., Миколенко А.З., Орел Ю.М., Сельський П.Р., Слива А.Ф.,Трач Росоловська С.В.,Франчук В.В., Юрик І.І.
 7. The effectiveness of probiotic use in children with Obstructive Bronchitis Petro Selskyy Andrii Slyva Viktoriia Slyva, Halyna Pavlyshyn, Alexandr Smiyan EAACI Food Allergy Training Course "Prevention and Treatment of Food Allergy" Manchester, UK P. 23-24
 8. Клініко-морфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрію жінок перименопаузального віку Слива А. Ф. Сельський П. Р. Прикладні аспекти морфології, 2016/10/20.с.138-140
 9. Аналіз анамнестичних та лабораторних показників пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрія за допомогою багатопараметричної нейромережевої кластеризації АФ Слива, ПР Сельський, БП Сельський Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 3, с. 77-80
 10. Морфомегричний аналіз клітинно ланки місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрія у ж інок пре- та менопаузального віку П. Р. Сельський, А. Ф. Слива, П. О. ВаврухЗдобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1, с. 112-114
 11. Аналіз клініко-епідеміологічних аспектів гіперпластичних процесів ендометрію жінок із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 2,3, с. 166-170
 12. Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії 2015, т 4. С. 200-2048
 13. Слива А.Ф. Гіперпластичне ремоделювання ендометрію при метрорагіях / Слива А.Ф., Слива В.В., Боднар Я.Я.// Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014. - С. 87-88
 14. Боднар Я.Я. Ультраструктурні зміни кардіоміоцитів при кардіоміопатії індукованої введенням циклофосфанолу / Боднар Я.Я., Ваврух П.О., Ваврух Г.П., Слива А.Ф. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Морфологічні аспекти ангіології” 24-25 жовтня 2013 року.- Тернопіль: ТДМУ. „ Укрмедкнига”, 2013, - С. 15-16
 15. Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини / Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х Ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 42-43.
 16. Роль екстрацелюлярного мартиксу і ендотеліальної дисфункції в ангіогенезі при гіперпластичних процесах ендометрію (тези доповіді) Слива А.Ф., Боднар Я. Я. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології».- Тернопіль, 24-25 жовтня 2013 року. - С.151-152.
 17. Стан мікробіоценозу кишечнику у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом Слива В. В., Слива А.Ф. Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції і пленуму інфекціоністів Сумщини, Суми, 30-31 травня 2012. – С. 93-95.
 18. Аналіз впливу факторів довкілля на поширеність захворювань щитоподібної залози в Сумській області Слива А. Ф., Романюк А. М. Мат. Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених. – Одеса, ОДМУ, 2009. - С.33.
 19. Клініко-морфологічна характеристика тиреоїдної патології у Сумській області (тези доповіді) Слива А. Ф., Романюк А. М. Мат. Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. - Суми: Вид-во сумду, 2009. - С. 187.
 20. Клиническое течение беременности, родов у женщин, инфицированных цитомегаловирусом (тези доповіді) М. Л. Куземенская , А.Ф. Слива Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19-21 квітня 2006 р.С.7-8