Наукові публікації доц. Трач Росоловської Світлани Василівни

 1. Yuryk Ihor I. Peculiarities of morphological changes of endotheliocytes and remodeling of the arteries under the experimental hypercholesterolemia / Ihor I. Yuryk, Yaroslav Ya. Bodnar, Svitlana V. Trach Rosolovska, Olena I. Hladii, Petro Ya. Bodnar, Volodymyr D. Voloshyn // Wiadomości Lekarskie, T. LXXII, 2020, № 5, cz II, maj, Р. 972-977.

 2. Лукашевич Н.М. та ін. Насильство у сім'ї: судово-медичні та судово-психологічні аспекти / Н.М. Лукашевич, І.О. Юхимець, С.В. ТрачРосоловська, В.В. Балановський, О.О. Росоловський // Буковинський медичний вісник. - 2019, Т.23, № 2 (90). - С. 94-98.

 3. Франчук В. В. Шляхи оптимізації проведення судово-медичних експертиз у випадках «лікарських справ» / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Судово-медична експертиза. – 2018. - № 1. – С.12-16.Franchuk V. V. Demographics and practice patterns of Ukrainianphysicians involved in medical negligence / V. V. Franchuk, S. V. TrachRosolovska // German Science Herald. – 2018. № 2. – Р. 3 - 6.

 4. Трач Росоловська С. В. Аналіз остаточних судових рішень в Україні у випадках неналежногонадання медичної допомоги / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська, П. Р.Сельський, А. З. Миколенко, П. Я. Боднар // Wiad Lek 2018, 71, 3 cz. II,757-760.

 5. Trach Rosolovska S. Age-depending peculiarities of ultrastructural myocardium changescaused by experimental hyperuricemia and its combination with hypercholesterolemia/ O. Gladii, Ya. Bodnar, Gudyma A., Trach Rosolovska S. Journal of Education,Health and Sport. – 2016. – №6(11). – P.584–591

 6. Завальнюк А. Х. Судово-медична оцінка спричинення особі фізичногоболю / А. Х. Завальнюк, І. О. Юхимець, О. Ф. Кравець, Трач Росоловська С.В. //Судово-медична експертиза. - 2016. - № 2. - С. 8-13.

 7. Бідованець Б.Ю. Гістологічний та морфометричний аналіз структурнихз мін автономних нервів стінки сечового міхура у жінок раннього та пізнього менопаузального періодів / Б.Ю. Бідованець, Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська// Морфологія. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 13-16.

 8. Франчук В.В. Наукова і експертна школа судових медиків Тернопіллята її вклад у розвиток судово-медичної науки і практики (до 60-ліття заснуванняДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України") / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська //Судово-медична експертиза. – 2017. - № 2. – С. 25-28.

 9. Олещук А. М. Показатели системы оксида азота и морфофункциональноесостояние печени при экспериментальном циррозе печени /А.М. Олещук, А. З.Миколенко, С. В. Трач Росоловская// Медицина и образование в Сибири, № 2 - 2013г (электронный ресурс – сетевое научное издание).

 10. Трач Росоловська С. В. Ультраструктурні особливості реорганізаціїтипових кардіоміоцитів лівого шлуночка при гіперглікемії / С. В. ТрачРосоловська //Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, № 1, Ч. 2. – С.81-84.

 11. Трач Росоловська С. В. Недоліки в оформленні та веденні медичнихкарт стаціонарного і амбулаторного хворого та їх значення для судово-медичноїпрактики/ С. В. Трач Росоловська // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 4. – С.99-102.

 12. Трач Росоловська С. В. Особливості організації та проведеннянавчання англомовних іноземних студентів на курсі судової медицини ТДМУ іменіІ.Я. Горбачевського / С. В. Трач Росоловська // Медична освіта. – 2013. – № 4.– С. 72-74.

 13. Боднар П.Я. Патологоанатомічна характеристика ускладненої гостроїхірургічної судинної патології поєднаної з соматичними захворюваннями / П.Я.Боднар, С. В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко // Шпитальна хірургія. – 2014. –№ 1. – С. 79-81.

 14. Боднар Я.Я. Структурні зміни автономної іннервації міокарда приендогенній інтоксикації / Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, П.О. Ваврух //Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 21. – С. 60-63.

 15. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості ремоделювання лівого шлуночка у щурів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті за даними гістостереометричного дослідження серця / С. В. Трач Росоловська // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 2. – С. 293–298.

 16. Трач Росоловська С. В. Структурні зміни автономної іннерваціїміокарда щурів різного віку при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті /С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. –2011. – Т. 2 (88), вип. 3. – С. 192–198.

 17. Боднар Я. Я. Морфометричні показники міокарда лівого шлуночкащурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті / Я. Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011.– № 1 (14). – С. 28–33.

 18. Трач Росоловська С. В. Морфометрична оцінка ремоделювання серцящурів різного віку в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С.В. Трач Росоловська // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 3 (64). – С.91–95.

 19. Трач Росоловська С. В. Особливості ремоделювання ендокриннихкардіоміоцитів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С. В. ТрачРосоловська, Я. Я. Боднар // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. –Т. Х, № 2 (36), Ч.2. – С. 144–146.

 20. Довгалюк А.І. Перспективи використання методу культивування клітин для теоретичної та клінічної медицини / А.І. Довгалюк, С. В. Трач Росоловська // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 1 (58). – С. 101–104.

 21. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості вегетативної регуляціїсерцевого ритму щурів в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету /С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Проблеми екології та медицини. – 2010.– Т. 14, № 5-6. – С. 42–46.