Наукові публікації доц. Трач Росоловської Світлани Василівни

1.Поширеність та особливості перебігу розсіяного склерозу у різних районах Тернопільській області / С. Трач // Матеріали 5-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2001. – С. 129

2. Довгалюк А.І. Перспективи використання методу культивування клітин для теоретичної та клінічної медицини / А.І. Довгалюк, С. В. Трач Росоловська // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 1 (58). – С. 101–104.

3. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості вегетативної регуляції серцевого ритму щурів в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Проблеми екології та медицини. – 2010. – Т. 14, № 5-6. – С. 42–46.

4. Субмікроскопічне дослідження ендокринних кардіоміоцитів при експериментальному цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська, В. В. Кульбіцька, Р. Я. Боднар, О. О. Росоловський // ХIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2010. – С. 265.

5. Масо- і морфометрична оцінка серця щурів в різні терміни тривалості експериментального цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська, В. В. Кульбіцька, О. О. Росоловський, Ю. А. Свередюк // ХІІІ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, 30 вересня – 03 жовтня 2010 року : матеріали конгр. – Львів – Київ – Чікаго, 2010. – С. 686.

6. Трач Росоловська С. В. Масометрична оцінка серця щурів в динаміці експериментального цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини : міжобласна науково-практична конференція, 27-28 жовтня 2010 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 73–74.

7. Трач Росоловська С. В. Морфометричні особливості ремоделювання серця щурів у динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини / Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : 3 науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження проф. Е. Н. Бергера, 4-5 листопада 2010 р. : матеріали конф. – 2010. – № 2 (13). – С. 148–149.

8. Боднар Роксолана Морфофункціональні особливості тромбоцитів при інфаркті міокарда, асоційованому з гіперурикемією / Роксолана Боднар, Світлана Трач Росоловська, Наталія Кузьмінчук // ХIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2010. – С. 7.

9. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості ремоделювання лівого шлуночка у щурів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті за даними гістостереометричного дослідження серця / С. В. Трач Росоловська // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 2. – С. 293–298.

10. Трач Росоловська С. В. Структурні зміни автономної іннервації міокарда щурів різного віку при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Т. 2 (88), вип. 3. – С. 192–198.

11. Боднар Я. Я. Морфометричні показники міокарда лівого шлуночка щурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті / Я. Я. Боднар, С. В. Трач Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1 (14). – С. 28–33.

12. Трач Росоловська С. В. Морфометрична оцінка ремоделювання серця щурів різного віку в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 3 (64). – С. 91–95.

13. Трач Росоловська С. В. Особливості ремоделювання ендокринних кардіоміоцитів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. Х, № 2 (36), Ч.2. – С. 144–146.

14. Трач Росоловська С. В. Стан вегетативної регуляції серцевого ритму щурів різних вікових груп при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська, Т. В. Коваль // Актуальні питання сучасної медицини : Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 24-26 березня 2011 р. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 192.

15. Трач Росоловська С. В. Аналіз структурної перебудови ендокринних кардіоміоцитів в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / С. В. Трач Росоловська, Т. В. Коваль // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини, стоматології та фармації : 73 міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 13-15 квітня 2011 р. : матеріали конф. – Донецьк : Каштан, 2011. – С. 312.

16. Трач Росоловська С. Гістостереометричний аналіз ремоделювання лівого шлуночка серця щурів різних вікових груп за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / Світлана Трач Росоловська, Олександр Іваськевич // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 310.

17. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості перебігу пристосувально-компенсаторних та альтеративних змін в міокарді при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська, Я. Я. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LV підсумкова науково-практична конференція, 9 червня 2011 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 151–152.

18. Трач Росоловська С. В. Гістоструктура міокарда при експериментальному цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська // Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології : науково-практична конференція, 17-18 червня 2011 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 167–168.

19. Трач Росоловська С. В. Вікові особливості автономної іннервації міокарда щурів при експериментальному цукровому діабеті / С. В. Трач Росоловська // Український науково-медичний журнал / Актуальні питання сучасної медицини : ІІІ (65) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених, 12-14 жовтня 2011 р. : матеріали конгр. – 2011. – № 1. – С. 282–283.

20. Боднар Я.Я. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти // Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, В.Д. Волошин, Т.К. Головата, Т.В. Дацко, В.В. Франчук, М.Я. Фурдела, Ю.М. Орел, С.В. Трач Росоловська, П.О. Ваврух, О.В. Андрійчук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 155-157.

21. Патент на корисну модель № 68020, Україна, МПК (2012.01) А 61 В 5/00, А 61 В 10/00. Спосіб гістохімічного визначення холінестерази u 201110514, заяв. 30.08.2011; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5

22. Гістохімічна характеристика нервового апарату серця щурів в нормі / Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко, Ю.М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової наук.-практ. конф., Тернопіль, 17 квітня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 166.

23. Особливості локальних імунних реакцій у слизовій оболонці шлунка при Hp-асоційованому хронічному гастродуоденіті у дітей / Боднар Я.Я., Бутницький Ю.І., Миколенко А.З., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Орел О.С. // Матеріали наук.-практ. конф. "Морфологія на сучасному етапі розвитку науки". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 26-27.

24. Морфологічні особливості міокарда щурів в динаміці розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі L-аргініну / Хара М.Р., Головач Н.А., Трач Росоловська С.В., Орел Ю.М. // Матеріали наук.-практ. конф. "Морфологія на сучасному етапі розвитку науки". – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 204-205.

25. Морфометричний аналіз ядер кардіоміоцитів лівого шлуночка при хронічній гіперглікемії / Трач Росоловська С.В., Іваськевич О., Свередюк Ю. // Матеріали ХVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012, - С. 242

26.Досвід викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавство" за кредитно-модульною системою навчання у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського / Франчук В.В., Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В., Миколенко А.З. // Судово-медична експертиза / Актуальні питання судово-медичної науки, освіти і практики : Всеукраїнська конференція, 18-19 жовтня 2012 р. : матеріали конф. – 2012. – № 6. – С. 112–116.

27. .Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини / Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Головата Т.К., Франчук В.В., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Трач Росоловська С.В., Ваврух П.О., Слива А.Ф. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х Ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 42-43.

28. Обґрунтування вибору експериментальної моделі діабетичної кардіоміопатії / Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В., Орел Ю.М., Миколенко А.З. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали конф. (Тернопіль, 18 черв. 2013 р.). – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 141-142.

29. Трач Росоловська С. В. Ультраструктурні особливості реорганізації типових кардіоміоцитів лівого шлуночка при гіперглікемії / С. В. Трач Росоловська / Галицький лікарський вісник, 2013г. т.20 N 1 Ч. 2, С.81-84

30. Субмікроскопічна характеристика гемомікроциркулятор-ного русла міокарда лівого шлуночка при хронічній гіперглікемії / Трач Росоловська С.В., Іваськевич О., Луцик В.// Матеріали ХVIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013, - С. 284

31. Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавство" / В. В. Франчук, Я. Я. Боднар, С. В. Трач Росоловська [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17, № 3 (67), Ч. 1. – С. 176-178.

32. Олещук А. М. Показатели системы оксида азота и морфофункциональное состояние печени при экспериментальном циррозе печени /А.М. Олещук, А. З. Миколенко, С. В. Трач Росоловская// Медицина и образование в Сибири, № 2 - 2013 г (электронный ресурс – сетевое научное издание).

33. Вплив системи оксиду азоту на ремоделювання міокарда щурів при стрептозотоцин-індукованій гіперглікемії – морфометричні аспекти / Хара М.Р., Головач Н.А., Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Трач Росоловська С.В. // Морфологічні аспекти ангіології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 24-25 жовт. 2013 р.). – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2013. – С. 167-169.

34. 1. Трач Росоловська С. В. Ультраструктурні особливості реорганізації типових кардіоміоцитів лівого шлуночка при гіперглікемії / С. В. Трач Росоловська //Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, № 1, Ч. 2. – С. 81-84.

35. Трач Росоловська С. В. Недоліки в оформленні та веденні медичних карт стаціонарногоі амбулаторного хворого та їх значення для судово-медичної практики/ С. В. Трач Росоловська // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 4. – С. 99-102.

36. Трач Росоловська С. В. Особливості організації та проведення навчання англомовних іноземних студентів на курсі судової медицини ТДМУ імені І.Я. Горбачевського / С. В. Трач Росоловська // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 72-74.

37. Боднар Я.Я. Структурні зміни автономної іннервації міокарда при ендогенній інтоксикації / Я.Я.Боднар, С.В. Трач Росоловська, П.О. Ваврух // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 21. – С. 60-63.

38. Вклад професора О. Т. Хазанова в удосконалення викладання біопсійно-секційного курсу (до 60-річчя заснування університету) / Я. Боднар, В. Волошин, Т. Головата, О. Гладій, Т. Дацко, А. Миколенко, Ю. Орел, П. Сельський, A. Слива, М. Фурдела, С. Трач Росоловська, В. Франчук, І. Юрик // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 13-14.

39. Гладій О.І. Морфофункціональне ремоделювання міокарда при пуриновому та холестероловому порушенні обміну у щурів пубертатного та зрілого віку/ О.І. Гладій, Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська // Матеріали Науково-практичної конференція “Прикладні аспекти морфології”, Тернопіль, 20 – 21 жовтня 2016 р. – С. 40 – 42

40. Age-depending peculiarities of ultrastructural myocardium changes caused by experimental hyperuricemia and its combination with hypercholesterolemia / O. Gladii, Ya. Bodnar, Gudyma A., Trach Rosolovska S. Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – №6(11). – P.584–591

41.Завальнюк А. Х. Судово-медична оцінка спричинення особі фізичного болю / А. Х. Завальнюк, І. О. Юхимець, О. Ф. Кравець, Трач Росоловська С.В. // Судово-медична експертиза. - 2016. - № 2. - С. 8-13

42. Бідованець Б.Ю. Гістологічний та морфометричний аналіз структурних змін автономних нервів стінки сечового міхура у жінок раннього та пізнього менопаузального періодів / Б.Ю. Бідованець, Я.Я. Боднар, С.В. Трач Росоловська // Морфологія. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 13-16.

43. Франчук В.В. Внесок академічної школи судових медиків Тернопілля в розвиток судово-медичної травматології (до 60-ліття заснування ТДМУ) / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми: збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Одеса, 15016 червня 2017 р.). – Одеса: Екологія, 2017. – с. 184-187

44. Франчук В.В. Наукова і експертна школа судових медиків Тернопілля та її вклад у розвиток судово-медичної науки і практики (до 60-ліття заснування ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України") / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Судово-медична експертиза. – 2017. - № 2. – С. 25-28.

45. Франчук В. В. Шляхи оптимізації проведення судово-медичних експертиз у випадках «лікарських справ» / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська // Судово-медична експертиза. – 2018. - № 1. – С.12-16.

46. Франчук В. В. Особливості дефектів медичної допомоги в анестезіології-реаніматології (за матеріалами судово-слідчих справ) / В. В. Франчук // Вісник наукових досліджень. – 2018. - №2. - С. 52-57.

47. Franchuk V. V. Demographics and practice patterns of Ukrainian physicians involved in medical negligence / V. V. Franchuk, S. V. Trach Rosolovska // German Science Herald. – 2018. № 2. – Р. 3 - 6.

48. Аналіз остаточних судових рішень в Україні у випадках неналежного надання медичної допомоги / В. В. Франчук, С. В. Трач Росоловська, П. Р. Сельський, А. З. Миколенко, П. Я. Боднар // Wiad Lek 2018, 71, 3 cz. II, 757-760