Наукові публікації ас. Юрика Ігора Ігоровича

1. Боднар Я. Я. Співвідношення товщини комплексу інтима/медіа загальної стегнової артерії при подагрі / Я. Я. Боднар, І. І. Юрик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль, 2014. – С. 10 – 11.

2. Юрик І. І. Збільшення діаметра загальної стегнової артерії у хворих подагрою як один із проявів ремоделювання судинного русла при гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар // ХV Конґрес СФУЛТ: 16-18 жовтня 2014 р.: матеріали конгресу. – Чернівці, 2014. – С. 499.

3. Юрик І. І. Особливості морфологічної перебудови артерій нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар // Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 50-річчю кафедри патологічної анатомії та кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету, 28–29 травня 2015 р.: матеріали конф. – Запоріжжя, 2015 – C. 77–78.

4. Патент України № 97949 UA, G 09 B 23/28, A 61 K 35/14 Спосіб моделювання гіперурикемії / Боднар Я. Я., Кріпка О. І., Юрик І. І. ; власник патенту : ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”. – № u 2014 11890 ; заявл. 03.11.2014 ; опубл. 10.04.2015; Бюл. № 7.

5. Юрик Я. І. Ремоделювання артерій нирок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії / Я. І. Юрик, І. І. Юрик // XIX Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 27–29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 336.

6. Юрик І. І. Ремоделювання артерій нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 3 (120), № 2. – С. 347 – 350.

7. Юрик І. І. Особливості морфологічних змін скелетної мускулатури нижніх кінцівок щурів при експериментальній гіперурикемії / І. І. Юрик // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. № . – С. 114 – 116.

8. Юрик І. І. Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту / І. І. Юрик, Т. К. Головата // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 4 (52).– С. 286–290.

9. Юрик І. І. Десквамація ендотеліоцитів артерій нижніх кінцівок при експериментальній гіперурикемії у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар, М. М. Орел // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 4 (24) .– С. 81–84.

10. Юрик І. І. Особливості ремоделювання артерій кінцівок при гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. І. Юрик, М. А. Крайча // Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених, 25–27 квітня 2016 р. : матеріали конгр. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 327.

11. Поляризаційне дослідження скелетних м'язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії динаміці / Пришляк А. М., Юрик І. І., Головата Т. К., Головатюк Л. М. // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 2 (129), № 2. – С. 276–279.

12. Юрик И. И. Контрактурное ремоделирования скелетных мышц задних конечностей крыс дорепродуктивного и репродуктивного возраста в условиях экспериментальной гиперурикемии / И. И. Юрик, Я. Я. Боднар // Проблемы биологии и медицины. – 2016. – № 1 (86). – С. 89–93.

13. Юрик І. І. Вміст десквамованих ендотеліоцитів у крові щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар, Я. І. Юрик // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : ІХ науково-практична конференція, 29–30 вересня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 82–83.

14. Юрик І. І. Товщина інтими магістральних артерій задніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії / І. І. Юрик, Я. Я. Боднар, Я. І. Юрик // Прикладні аспекти морфології : науково-практична конференція, 20–21 жовтня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2016. – С. 203–204.

15. Структурно-просторова перебудова артерій задніх кінцівок щурів дорепродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії та гіперхолестеролемії / І. І. Юрик, Я. Я Боднар, Я. І. Юрик, Ю. М. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, присв'ячена 60-річчю ТДМУ, 14 червня 2017 р. : матер. конф. – Тернопіль, 2017. –С. 385–386.

16. Зміни товщин інтими магістральних артерій задніх кінцівок щурів репродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії та гіперхолестеролемії / І. І. Юрик, Л. П Боднар, Я. І. Юрик, М. А. Орел // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, присвячена 60-річчю ТДМУ, 14 червня 2017 р. : матер. конф. – Тернопіль, 2017. – С. 384.

17. Юрик И. И. Особенности структурно-пространственной организации магистральных артерий задних конечностей крыс репродуктивного возраста в условиях гиперурикемии и гиперхолестеролемии / И. И. Юрик, Я. И. Юрик // Актуальные проблемы современной медицины : 71-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием, 18-19 мая 2017 г. Самарканд : матер. конф. – Проблемы биологии и медицины. – 2017. – № 2 (95). – С. 466.

18. The morphometrical characteristics of remodelling arterial blood flow of white rats’ lower extremities depending on age under experimental hyperuricaemia / I. Yuryk, Ya. Bodnar, Y. Orel, Ya. Yuryk // Nauka I Studia. – 2016. – 24-6 (160).– С. 60–67.

19. Я. Боднар, В. Волошин, Т. Головата, О. Гладій, Т. Дацко, А. Миколенко, Ю. Орел, П. Сельський, A. Слива, М. Фурдела, С. Трач Росоловська, В. Франчук, І. Юрик / Вклад професора О. Т. Хазанова в удосконалення викладання біопсійно-секційного курсу (до 60-річчя заснування університету) // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ Сучасні підходи до вищої медичної освіти в україні 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль. Тернопіль, Укрмедкнига, 2017. – Т. 2. – С. 13–14.

20. Morphometric characteristics of age features of remodeling of the arterial bed of the hind limbs of white rats under experimental hypercholesterolemia / I. Yuryk, Ya. Bodnar, V. Volochyn, Ya. Yuryk // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. – № 2. – С. 64–69.

21. Юрик І.І., Гладій О.І., Юрик Я.І., Юрик Л.В. Морфологічне обгрунтування ендотеліальної дисфункції у щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умови експериментальної гіперхолестеролемії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підс. LXІ наук.-практ. конф., (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. С. 294-296.

22. Юрик Я.І., Юрик І.І. Ендоваскулярна реваскуляризація: морфологічні зміни постстентувального сегмента інфарктзалежної артерії серця. Матеріали XХІІ Міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, (Тернопіль, 24-25 квіт. 2018 р.). Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. С. 308.

23. Юрик І.І., Боднар Я.Я., Юрик Я.І., Орел Ю.М. Особливості структурно-просторової організації судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології (Тернопіль, 20 – 21 вересня 2018 р.). С. 170–171.

24. Юрик І. І., Боднар Я. Я., Юрик Я. І. Порівняльна характеристика ендотеліальної дисфункції у щурів дорепродуктивного віку за умов експериментальної гіперхолестеролемії та її поєднання з гіперурикемією. Матеріали Х Конгресу патологів України "Перспективи розвитку сучасної патології", (Івано-Франківськ-Яремче, 27-28 вересня 2018 р.). С. 170–171.

25. Боднар Я.Я., Гладій О.І., Юрик І.І. Роль глікозаміногліканів у ремоделюванні міокарда при експериментальному порушенні метаболізму сечової кислоти та холестеролу Матеріали Х Конгресу патологів України "Перспективи розвитку сучасної патології", (Івано-Франківськ-Яремче, 27-28 вересня 2018 р.).