Наукові публікації доц. Волошина Володимира Дмитровича

 1. Герман О.М., Волошин М.В., Волошин О.С., Ющак М.В., Волошин В.Д., Гантімуров А.В. Структурна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу в термінальній стадії моделювання гострого перитоніту / Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Науково-практичний журнал ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».- Тернопіль, 2018. - №3 (35).– С. 36-40.
 2. Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст» (12-13 жовтня 2018 р.). – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2018. - С. 46-48.
 3. Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С. Порушення метаболізму як один з факторів розвитку гонартрозу // Матеріали ХІ Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (04-05 жовтня 2018 р.). - Тернопіль: «Вектор», 2018. - С. 6 -7.
 4. Боднар Я.Я., Герман О.М., Волошин О.С., Ющак М.В., Волошин В.Д., Гантімуров А.В. Структурна реакція легеневої тканини в термінальній стадії моделювання гострого перитоніту / Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (7 червня 2018 року). – «Укрмедкнига». – Тернопіль, 2018. – С. 206-208.
 5. Bodnar Ja., Bodnar R., Voloshyn V., Romanuk A. Short course of pathomorphology: Textbook. / "Ukrmedknyha". Ternopil TSMU, 2018. – 540 p.
 6. Reminetskyy B., Herasymyuk I., Fedonyuk L., Voloshyn V. Hand-book of Human Anatomy: Textbook. /Editor by Reminetskyy B. / "Ukrmedknyha". Ternopil, TSMU, 2018. – 224 p.
 7. Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С.*, Мізь А.В. Основні фактори патогенезу коксартрозу // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" 5-6 жовтня 2017 року – «Укрмедкнига». – Тернопіль, 2017. – С. 8-9.
 8. Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С. Формування у майбутніх фахівців потреби постійного саморозвитку як умова успішної професійної адаптації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації" 23–24 листопада 2017 р. – «Укрмедкнига». – Тернопіль, 2017. – С. 40-41.
 9. Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С. Культура лікаря як відображення внутрішньої культури особистості та фундамент успішної міжкультурної комунікації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації" 23–24 листопада 2017 р. – «Укрмедкнига». – Тернопіль, 2017. – С. 42-43.
 10. Yuryk I. I., Bodnar Ya.Ya., Voloshyn V. D., Yuryk Ya. I. Age-related morphometric characteristics of remodeling of arterial bed of hind limbs in white rats with experimental hypercholesterolemia / International journal of medicine and medical research. – 2017. No 2 – P. 64-69.
 11. Ющак О. М., Волошин М. В., Луків О. А., Волошин В. Д., Ющак М. В. Структурно-функціональна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу лабораторних щурів на ранній стадії моделювання гострого перитоніту / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. № 3. – С.170-174.
 12. Ющак О. М., Волошин М. В., Луків О. А., Волошин В. Д., Ющак М. В. Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії / Вісник наукових досліджень. – 2017. № 1. – С. 141-144.
 13. Пилипів М.І., Волошин М.В., Волошин В.Д. Структурна реакція довгих трубчастих кісток на вплив експериментального гіпотиреозу / Матеріали підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 14 червня 2017 року. – «Укрмедкнига». – Тернопіль, 2017. – С 344-345.
 14. Патоморфологія та гістологія: фундаментальний атлас /за ред.: Д.Д.Зербіно, М.М.Багрія, Я.Я.Боднара, В.А.Діброви. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 800 с. : іл. (1312 оригінальних ілюстрацій). (автор одного з розділів).
 15. Волошин О.С., Пилипів М.І., Волошин В.Д. Особливості психо-моторних реакцій в осіб з різним рівнем працездатності серця / Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2015 року. – «Укрмедкнига».– Тернопіль, 2015. – С. 231-232.
 16. Волошин О. С., Гуменюк Г. Б., Волошин В.Д. Стрес за умов впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища / Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та хіміко-біологічного факультету 16–18 квітня 2015 року, м. Тернопіль. – С. 78-80.
 17. Волошин О.С., Чень І.Б., Волошин В.Д. Характер психо-моторних реакцій в осіб з різним рівнем фізичної працездатності / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки: науковий журнал. – Луцьк, 2015. - № 2. – С. 142 – 146.
 18. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Головата Т.К., Волошин В.Д. та інш. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Патоморфологія" / Свідоцтво про реєєстрацію авторського права на твір № 53416. – 30.01.2014.
 19. Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Головата Т.К., Волошин В.Д. та інш. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Патоморфология" / Свідоцтво про реєєстрацію авторського права на твір № 53415. – 30.01.2014.
 20. Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Головата Т.К., Волошин В.Д. та інш. Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Pathomorphology" / Свідоцтво про реєєстрацію авторського права на твір № 53414. – 30.01.2014.
 21. Боднар Я.Я., Волошин В.Д., Дацко Т.В. та інш. Клінічна патогістологія: посібник // Тернопіль "Укрмедкнига", 2014.- 279 с.
 22. Волошин В.Д., Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин О.С. Хірургічний сепсис та його місце в системі коморбідної патології за даними протоколів розтину / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції 21травня 2014 р. Тези. – Тернопіль, ТДМУ, В-во «Укрмедкнига», 2014. – С. 51.
 23. Волошин О.С., Чень І.Б., Волошин В.Д. Особливості уваги і оперативної зорової памяті в осіб з різним рівнем фізичної працездатності / Вісник наукових досліджень: Науково-практичний журнал ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».- Тернопіль, 2014. - №4 (77). –С. 34- 36.
 24. Волошин О.С., Чень І.Б., Волошин В.Д. Особливості психо-фізіологічного стану в осіб з різним індексом руф'є /Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Науково-практичний журнал ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».- Тернопіль, 2014. - №2 (21).– С. 45-48.
 25. Дацко Т.В., Головата Т.К., Волошин В.Д. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Патологічна анатомія" / Свідоцтво про реєєстрацію авторського права на твір № 48081. – 27.02.2013.
 26. Головата Т.К., Дацко Т.В., Волошин В.Д. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Патологічна анатомія" "Патологическая анатомия" / Свідоцтво про реєєстрацію авторського права на твір № 48080. – 27.02.2013.
 27. Боднар Я.Я., Миколенко А.З., Волошин В.Д. та ін. Інноваційні технології в засвоєнні студентами практичних навичок з патологічної анатомії і судової медицини // Матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнар. участю "Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі", Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р. у 2 ч. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 42-43.
 28. Боднар Я., Волошин В. Спогади патологоанатома, професора Онисима Хазанова (до 110-річчя з дня народження професора Онисима Хазанова) // газета "Медична академія", 2013. – № 18 (347). – С. 9, 11.
 29. Волошин В.Д., Волошин О.С., Боднар Я.Я. Деякі аспекти патогенезу ушкоджень органів при тривалій стресовій стимуляції. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини / Збірник матеріалів конференції 18 червня 2013 р. Тези. – Тернопіль, ТДМУ, В-во «Укрмедкнига», 2013. – С. 147-148.
 30. Федонюк Я.І., Волков К.С., Волошин В.Д., Головата Т.К., Федонюк Л.Я., Боймиструк І.І. Анатомія та фізіологія з патологією /За ред. Я.І. Федонюка, В.Д.Волошина - Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 676 с.
 31. Волошин О.С., Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Боднар Я.Я. Особливості формування комунікативної компетентності студента / // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачовського. 9-10 жовтня 2012 року. Тернопіль . ТДМУ „укрмедкнига”. 2012. – С. 6-8.
 32. П.Р. Сельський, Я.Я. Боднар, В.Д. Волошин. Обґрунтування ефективності семестрового тестового іспиту для оцінювання знань із спеціальної патоморфології //Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації /Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. 26-27 КВІТНЯ 2012 РОКУ. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.- С. 386-387.
 33. Я. Я. Боднар, А. З. Миколенко, В. Д. Волошин, Т. К. Головата, Т. В. Дацко, В. В. Франчук, М. Я. Фурдела, Ю. М. Орел, С. В. Трач Росоловська, П. О. Ваврух, О. В. Андрійчук. Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти / Медична освіта. – 2012.- С. 155-157.
 34. Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С. Структурні взаємовідношення ремоделювання кіркової речовини надниркових залоз та довгих кісток білих лабораторних щурів в умовах експериментального хронічного стресового навантаження //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Мат. LVІ підсумкової. науково-практ. конф. 17.04.2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.-С. 169-170.
 35. Ya. Bodnar, A. Romanyuk, R. Bodnar, K. Romanyuk, V. Voloshyn. Short cours of patomorphology: Textbook. – Ternopil: TSMU, 2011. – 544 p.
 36. Е.С. Волошин, И.Б. Чень, О.И. Боднар, В.Д. Волошин. Особенности автономной нервной регуляции и уровня адаптации сердечно-сосудистой системы у лиц разного возраста /Научные труды III Съезда физиологов СНГ. — Под ред. А.И. Григорьева, О.А. Крышталя, Ю.В. Наточина, Р.И. Сепиашвили. — М.: Медицина–Здоровье, 2011. — C. 243.
 37. Волошин В.Д., Волошин О.С., Боднар Я.Я., Голод Б.В. Особливості структурних змін щитоподібної залози при дії на організм тривалих шумових подразників //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Мат. LV підсумкової. науково-практ. конф. 9.06.2011 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.-С. 123-124.
 38. Ю.С. Сморщок, В.Д. Волошин, О.С. Волошин. Алгоритм сучасних методів діагностики та лікування травматичних ушкоджень хряща колінного суглобу //Ю.С. Сморщок, В.Д. Волошин, О.С. Волошин /Травма. – 2011. – Т.12, № 2. – С. 106-108. (Виступ в програмі 12-а науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти остеосинтезу" Урзуф, 12-13/05/2011 р.)
 39. Я.Я. Боднар, В.Д. Волошин, Т.В. Дацко, Т.К. Головата, П.Р. Сельський, М.Я. Фурдела, Ю.М. Орел, П.О. Ваврух. Аспекти організації самостійної роботи студентів на кафедрі патологічної анатомії в руслі вимог кредитно-модульної системи навчання //Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації /Матеріали навчально-наукової конференції. Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 180 – 181.
 40. Волошин В.Д., Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Ющак М.В. Структурні перетворення щитоподібної залози в умовах тривалого шумового подразнення різної інтенсивності //Матеріали науково-практичної конференції “Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології“ 17-18 червня 2011 р. – Тернопіль, "Укрмедкнига", 2011. – С. 31-33.
 41. Боднар Я.Я., Орел Ю.М., Орел М.М., Марущак М.І., Габор Г.Г., Николюк В.Д., Волошин В.Д., Фурдела М.Я. Морфофункціональна характеристика судинного русла легенів плодів в умовах антенатальної асфіксії, зумовленої дисфункцією плаценти /Матеріали науково-практичної конференції “Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології“. – Тернопіль, "Укрмедкнига", 2011. – С. 19-21.
 42. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Франчук В.В., Головата Т.К., Фурдела М.Я., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи //Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи /Матеріали навчально-наукової конференції 20-22.05. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 180 – 181.
 43. Волошин В.Д., Волошин О.С., Голод Б.В. Особливості структурних змін кори надниркових залоз в умовах тривалих шумових впливів //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Мат. підсумк. науково-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010.-С. 130.
 44. Волошин В.Д, Боднар Я.Я., Волошин О.С., Дацко І.А. Динаміка змін аденогіпофіза білих лабораторних щурів при хронічному стресовому навантаженні за даними світлової мікроскопії //100 років українському лікарському товариству (з 1910 р.) /Збірник матеріалів ХІІІ конґресу СФУЛТ, Львів, 01-03.10.2010 р. - Львів – Київ – Чікаґо 2010. – С 676.
 45. Дацко Т.В., Березький О.М., Батько Ю.М., Мельник Г.М.. Боднар Я.Я., Дацко І.А. Волошин В.Д. Морфометричний аналіз протокового епітелію молочної залози при непроліферативних мастопатіях за цитологічного дослідження //Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Тернопіль, 10 – 11 червня. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.135-136.
 46. Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Дацко Т.В., Сельський П.Р., Фурдела М.Я. Особливості організації педагогічного процесу при вивченні патоморфології в аспекті адаптації до вимог Болонського процесу //Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.107.
 47. Боднар Я.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Орел Ю.М., Франчук В.В., Фурдела М.Я. Значення впровадження засад доказової медицини в навчальний процес кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини //Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я». - Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С.73.
 48. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Головата Т.К., Орел Ю.М., Андрійчук О.В. Особливості розподілу клітинного інфільтрату та патоморфологічні зміни м’яких тканин нижніх кінцівок у хворих на синдром стопи діабетика //Здобутки клінічної і експериментальної медицини № 1 (10). – 2009. – С. 107 - 109.
 49. Боднар Я.Я., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Орел Ю.М., Фурдела М.Я., Боднар Л.П., Москальчук Є.Ю., Франчук Н.Г. Патоморфологія грипу А/Н1N1 2009 року в Тернопільській області //Інфекційні хвороби Тернопіль 2009 №4. - С. 42 – 45.
 50. Волошин В.Д., Голод Б.В. Морфологічні особливості гіпофіза білих лабораторних щурів //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Мат. підсумк. науково-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009.- С. 130.
 51. Боднар Я.Я., Сельський П.Р., Волошин В.Д., Дацко Т.В., Фурдела М.Я., Головата Т.К., Андрійчук О.В. Використання знань християнських цінностей у роботі медичної сестри / // Медсестринство. – 2008. - № 2. – С. 51-53.
 52. Волошин О.С., Яковлєв В.О., Волошин В.Д., Галантюк С.І., Чень І.Б., Н.І. Ярема. Оцінка автономної регуляції на основі показників варіаційного аналізу ритмів серця //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2008. - № 2 - c. 35- 39.
 53. Волошин В.Д., Боднар Л.П., Боднар Я.Я. Особливості гістоструктури щитоподібної залози білих лабораторних щурів //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Мат. підсумк. науково-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.-С. 125.
 54. Волошин В.Д., Ющак М.В., Федонюк Я.І. Морфологічна оцінка кори надниркових залоз та мінеральний склад плечових кісток експериментальних тварин в умовах стресового навантаження // Луганськ 25/04/2008 «Актуальные проблемы биоминералоглогии» в журн. «Український медичний альманах» та «Український морфологічний альманах" №2 2008
 55. Я.Я. Боднар, П.Р.Сельський, В.Д. Волошин, Т.В. Дацко, М.Я. Фурдела, О.В. Андрійчук. Морфометричний аналіз базальноклітинної активності епітеліального пласта при різних видах ендоцервікозу та цервікальній інтраепітеліальній неоплазії //Світ медицини та біології. - 2008. - № 2 -с. 12-14. (8 міжнар. конгрес патологів України "Сучасні проблеми патологічної анатомії" Полтава 21-23 травня )
 56. Боднар Я.Я. Сельський П.Р., Дацко Т.В., Волошин В.Д., Головата Т.К., Андрійчук О.В., Фурдела М.Я. Особливості викладання патоморфології за умов практично орієнтованого навчання //Медична освіта (науково-практичний журнал).- Тернопіль, 2007. - № 3. – С.92.
 57. Волошин В.Д., Макар Б.Г. Динаміка змін та взаємозалежності структури кори надниркових залоз та губчастої речовини плечової кістки в умовах стресу //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Чернівці, 2007. - № 4. – С. 65 – 69.
 58. Боймиструк І.І., Ющак О.М., Волошин В.Д., Ющак М.В., Кочмар О.Я. Вплив помірних статичних навантажень на довгі кістки скелета тварин з різним вихідним станом вегетативної нервової системи //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2007. - № 2. – С. 39-43.
 59. Волошин В.Д., Волошин О.С., Бітус А.В., Козак Д.В., Козак В.І. Динаміка змін та взаємозалежності структури надниркових залоз та довгих кісток в умовах стресу //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Мат. підсумк. науково-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.-С. 130.
 60. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д. Організація навчального процесу на кафедрі анатомії людини в умовах запровадження кредитно-модульної системи //Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір /Матеріали навчально-наукової конференції. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. –С. 237-239.
 61. Волошин В.Д., Голод Б.В., Бітус А.В. Гістологічна структура епіфізарного хряща довгих кісток в умовах стресового навантаження //Клінічна анатомія та оперативна хірургія /Мат. всеукраїнської науково-практ. конф. "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії" 12-13 травня 2006. – Чернівці, 2006.-С. 23.
 62. Флекей П.П, Федонюк Я.І., Киричок О.М., Волошин В.Д., Боймиструк І.І., Ющак М.В. Вплив зневоднення організму на ростові процеси плечової кістки при адаптації її до клітинного зневоднення //Український морфологічний альманах. -2006. -Т.4, №2 -С. 150.
 63. Федонюк Я.И., Волошин В.Д. Современные подходы в преподавании на кафедре анатомии человека Тернопольського Государственного медицинского университета имени И.Я.Горбачевского //Медицинское образование: итоги и перспективы /Материалы Всероссийской учебно-научно-методической конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Константина Ивановича Бендера. -Издательство Саратовского медицинского университета, 2005. -С. 145-147.
 64. Киричок О.М., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ющак М.В., Ремінецький Б.Я. Морфофункціональні особливості кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення "Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина -2005,. -В. 25. -С 41-44.
 65. Волошин В.Д., Киричок О.М., Флекей П.П., Боймиструк І.І. Новітні прийоми педагогічного викладання на кафедрі анатомії людини в медичному університеті/ Медичнаосвіта (науково-практичний журнал).- Тернопіль, 2005. - № 3. – С.38-39.
 66. Ющак М.В., Говда Р.В., Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Голод Б.В. Структурні зміни в довгих кістках при зневодненні в залежності від вегетативного статуса організму. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини /Мат. XLVI11 підсумк. науково-практ. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.-С 219-220.
 67. Федонюк Я.І., Сікора В.З., Головацький А.С., Білик Л.С., Волошин В.Д., Федонюк Л.Я., Герасимюк І.Є., Голод Б.В., Пришляк A.M., Ремінецький Б.Я., Довгань О.М., Лісничук Н.Є., Микула М.М., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Майданюк І.З., Боймиструк І.І. Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох томах: Посібник.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2004. – 504 с.
 68. Давыбида Н.Е., Федонюк Я.И., Волошин В.Д. Возрастные изменения в длинных костях крыс при воздействии на них физических динамических нагрузок //Морфология. -2004, Т.4. -С. 40.
 69. Borys Y. Reminetskyy, Yaroslav I. Fedonyuk, Volodymyr D. Voloshyn. Guidance for Practical Classes on Human Anatomy. - Temopil: Ukrmedknyga, 2004. -P. 204.
 70. Ющак М.В., Волошин В.Д. Структура довгих кісток у щурів з нормотонічним типом вегетативної нервової системи в умовах адаптації до загального зневоднення /Науково-практична конференція "Гістологія на сучасному етапі розвитку науки" 12-13 жовтня 2004 р. - "Укрмедкнига", - 2004. – С. 83-84.
 71. Давибіда Н.О., Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Безпалова Н.М. Морфофункціональні зміни стегнової кістки щурів при фізичному навантаженні динамічного характеру у віковому аспекті //Вісник наукових досліджень. -2004, №1. -С.93-94.
 72. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д. Методичні розробки для викладачів з анатомії людини /Серцево-судинна система. -Тернопіль, Укрмедкнига, 2003. -67 с.
 73. Borys Y. Reminetskyy, Yaroslav I. Fedonyuk, Volodymyr D. Voloshyn. Guidance for Practical Classes on Human Anatomy. -Temopil: Ukrmedknyga, 2003. -P. 203.
 74. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д. До впровадження нової методології викладання анатомії людини у вищому медичному навчальному закладі //Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів в Україні /Мат. наук.-методич. конференції. -Харків, 2003. -С. 132.
 75. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д. Удосконалення сучасних методологічних підходів до навчально-Методичної роботи на кафедрі анатомії людини //Збірник статей міжнародної конференції „Саміт нормальних анатомів України та Росії" -Тернопіль: Укрмедкнига. -2003. -С 212-215.
 76. Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д. Деякі методичні аспекти написання підручника з анатомії людини //Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів в Україні /Мат. науково-методичної конференції. -Харків, 2003. -С. 161-162.
 77. Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин О.С. Структурна складова адаптаційних процесів у кістках експериментальних щурів при загальному зневодненні організму //Збірник статей міжнародної конференції „Саміт нормальних анатомів України та Росії" -Тернопіль: Укрмедкнига. -2003. -С 23-29.
 78. Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Білик А.Л., Федонюк Л.Я. Остеопороз кісток скелету при тяжкому загальному зневодненні організму. Вісник морфології. -2003, № 2. -С. 296-297.
 79. Федонюк Я.І., Сікора В.З., Козлов В.О., Білик Л.С., Микула Н.Х., Голод Б.В., Волошин В.Д., Довгань О.М., Ремінецький Б.Я., Федонюк Л.Я., Лісничук Н.Є., Боймиструк І.І. Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий аппарат) в двох томах/ /Посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 812 с.
 80. Мартинюк В.Ф., Федонюк Я.І., Волошин О.С. Особливості структурної організації внутрішньоорганних артеріальних судин селезінки людини //Актуальні питання морфології /Наукові праці III національного конгресу АГЕТ України. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. -С 196-197.
 81. Киричок О.М., Федонюк Я.І., Волошин В.Д. Вікові особливості будови довгих трубчастих кісток скелету при адаптації їх до загального зневоднення /Український медичний альмана, 2002. – Т. 5. - № 2. – С. 164-166.
 82. Киричок О.М., Волошин В.Д. Особливості будови компактної речовини довгих трубчастих кісток скелету при адаптації їх до загального зневоднення /Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Міжрегіональна наук. конф..- Тернопіль: "Укрмедкнига", 2002. – С. 154.
 83. Киричок О.М, Федонюк Я.І., Волошин В.Д. Вікові особливості будови довгих трубчастих кісток скелету при адаптації їх до загального зневоднення //Український медичний альманах. -2002. -Т.5, № 2. -С 164-166.
 84. Федонюк Я.І., Янушевський В.Г., Волошин В.Д., Лопатка Г.Ф., Роздольський І.В. Морфофункціональні закономірності в кістках скелета при корекції зневоднення організму фізичними навантаженнями //Біологічні проблеми реабілітації і освіти студентів із особливими потребами /Зб. наукових робіт. – Мелітополь, 2001. – С. 105-113.
 85. Федонюк Я.І., Янушевський В.Г., Волошин В.Д., Лопатка Г.Ф. Роздольський І.В. Морфофункціональні закономірності в кістках скелета при корекції зневоднення організму фізичними навантаженнями //Біомедичні проблеми реабілітації і освіти студентів із особливими потребами /36. наукових робіт. -Мелітополь, 2001. -С. 105-113.
 86. Федонюк Я.И., Волошин О.С., Федонюк Л.Я., Волошин В.Д. Морфофункциональные закономерности изменений при адаптации организма к внеклеточной дегидратации в костях скелета, миокарде и печени .//Аспекты адаптации /Сб. научных трудов. -Нижний Новгород, 2001. -С. 45-51.
 87. Киричок О.М., Волошин О.С., Федонюк Я.І., Янушевський В.Г., Роздольський І.В. Морфофункціональна перебудова кісток скелету в період реадаптації у тварин репродуктивного віку адаптованих до дегідратації після сублетального гіпертонічного ексикозу //Біомедичні проблеми реабілітації і освіти студентів з особливими потребами /Збірник наукових робіт. – Мелітополь, 2001.- С. 55-64.
 88. Федонюк Я.І., Волков К.С., Микула Н.Х., Білик Л.С., Луцик А.В., Гомон В.О., Волошин В.Д., Микула М.М., Бензар І.М., Головата Т.К., Федонюк Л.Я., Солоденко Т.А., Боймиструк І.І. Анатомія, фізіологія з патологією /За ред. Федонюка Я.І., Білика Л.С., Микули Н.Х. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.
 89. Волошин В.Д., Федонюк Я.І., Волошин О.С., Киричок О.М., Клим'юк Н.Г. Морфофункціональний стан кісткової тканини щурів з нормотонічним типом вегетативної нервової системи при сублетальному загальному зневодненні організму //Український медичний альманах. -2000. -Т. З, № 3.-С. 38-40.
 90. Volodimir Voloshin. Trace elements balance in long tubular bones of the normotonic vegetative status rats due to general dehydration //18th Congress of the Polish Anatomical Society and 34th Symposium of the Polish Society of Histochemistry and Citochemistry/-Lodz, 1999.
 91. Федонюк Я.І., Пришляк А.М., Микула Н.Х., Гомон В.О., Волошин В.Д. Контроль знань студентів на сучасному етапі підготовки фахівців //Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти I – IV рівнів акредитації МОЗ України /Матер.доповідей наук. – метод. конф.. – Київ, Тернопіль, 1999. – С. 267-268.
 92. Федонюк Я.И., Боймистук И.И., Довгань Е.М., Волошин В.Д. Характеристика метода определения типа вегетативной нервной системы организма по Р.М.Баевскому //Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии /Сб. мат. конф. –С.-Петербург, 1999.- В.3., т.2.- С.349-351.
 93. Пидгайный И.В., Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Волошин В.Д ., Федонюк Л.Я. Строение суставного хряща интактных животных //Всероссийская научно-практическая конференция хирургов /Сб. статей. – Пятигорск, 1999. – С. 236-237.
 94. Микула Н.М., Волошин В.Д., Крицкая Г.А., Федонюк Я.И., Микула Е.М. Оценка влияния погодных условий на длительность латентных периодов зрительно-моторных реакций у лиц с различными уровнями нейротизма //Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии /Сб. мат. конф. –С.- Петербург, 1999.- В.3., т.1.- С.199-201.
 95. Волошин В.Д. Порівняльна характеристика змін структурної організації довгих трубчастих кісток у щурів різних вікових груп з нормотонічним типом вегетативної нервової системи при гіпертонічній гіпогідрії //Наукові записки Тернопільського державного медичного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. - №3(6), 1999. - С.48-52.
 96. Волошин В.Д., Федонюк Я.И., Крицкий И.О., Федонюк Л.Я. Влияние общей дегидратации на минеральный обмен длинных трубчатых костей у подопытных животных разных возрастных групп с нормотоническим типом вегетативной нервной системы //Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии /Сб. мат. конф. –С.-Петербург, 1999.- В.3., т.11.- С.57-59.
 97. Волошин В.Д., Киричок О.М. Зміни мінерального складу кісткової тканини при загальній дегідратації організму у щурів різних вікових груп з нормотонічним типом вегетативної нервової системи //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – В.4.-С.377 – 381.
 98. Волошин В.Д., Киричок А.Н., Федонюк Я.И., Волошин Е.С., Федонюк Л.Я. Возрастные особенности структурной реакции костной ткани крыс с нормотоническим типом вегетативной нервной системы на общую дегидратацию организма //Всероссийская научно-практическая конференция хирургов /Сб. статей. – Пятигорск, 1999. – С. 247-248.
 99. Бензар І.М., Федонюк Я.І., Киричок О.М., Волошин В.Д., Федонюк Л.Я. Структурна організація і перебудова кісткової тканини //Науковий вісник Ужгородського університету. /Серія “Медицина”. Ужгород, 1999.- В. 9.- С. 17- 21.
 100. Бензар Ірина, Волошин Володимир. Баланс остеотропних мікроелементів довгих трубчастих кісток скелету в реадаптаційний період після загального зневоднення //3-ій Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених 19-21 травня 1999р. /Збірник мат. конгресу. –Тернопіль: “Укрмедкнига”, 1999. – С.275.
 101. Бензар И.М., Федонюк Я.И., Волошин В.Д., Киричок А.Н. Структурные основы адаптации костной и хрящевой ткани к условиям внеклеточного обезвоживания //Всероссийская научно-практическая конференция хирургов /Сб. статей. – Пятигорск, 1999. – С. 234.
 102. Федонюк Я.И., Мельник П.И., Волошин В.Д., Творко В.Н., Довгань Е.М., Федонюк Л.Я. Структурные изменения миокарда при адаптации организма к обезвоживанию //Закономерности морфогенеза и регуляции тканевых процессов в нормальных, экспериментальных и патологических условиях /Всероссийская научная конференция АГЭ.- Тюмень, 1998.- С.115.
 103. Федонюк Я.И., Волошин В.Д., Довгань Е.,М., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Левандовская Н.Н., Бурый В.В., Лобода О.Ю., Федонюк Л.Я., Тымкив-Бензар И.Н. Структура длинных трубчатых костей скелета и щитовидной железы при адаптации организма к условиям общего обезвоживания //Закономерности морфогенеза и регуляции тканевых процессов в нормальных, экспериментальных и патологических условиях /Всероссийская научная конференция АГЭ.- Тюмень, 1998.- С.62-63.
 104. Мартынюк В.Ф., Федонюк Я.И., Волошин В.Д., Барвинская Т.М. Некоторые аспекты строения капсулы селезенки человека //Закономерности морфогенеза и регуляции тканевых процессов в нормальных, экспериментальных и патологических условиях /Всероссийская научная конференция АГЭ.- Тюмень, 1998.- С.85.
 105. Борковский В.В., Волошин В.Д., Федонюк Я.И., Давыбида Н.О. Структурные изменения костной ткани белых лабораторных крыс с нормотоническим типом вегетативной нервной системы при гипокинезии //Закономерности морфогенеза и регуляции тканевых процессов в нормальных, экспериментальных и патологических условиях /Всероссийская научная конференция АГЭ.- Тюмень, 1998.- С.64-65.
 106. Fedonyuk Y., Melnik P., Tvorko V., Voloshin V., Danilchuk R., Fedonyuk L., Pilypiv L. Changes in the cardiac muscle due to general, cellular, extracellular systemic dehydration //XIV-th International Symposium on Morfological Sciences /Abstracts.- Beijing, China.- 1997.- P.522.
 107. Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Данильчук Р.Б., Туркот П.А., Барвінська Т.М., Кушик П.С., Тупол Н.Д. Морфогенез кісток скелету при адаптації їх до загального зневоднення // Вестник проблем биологии и медицины. - 1997. - N 9. - С. 142-145.
 108. Федонюк Я.І., Волошин В.Д., Довгань О.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Тимків-Бензар І.М., Барвінська Т.М., Федонюк Л.Я. Особливості остеогенезу при дегідратації організму, адаптації і реадаптації //Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Мат. наук. конф. - Тернопіль: "Медична академія", 1997. - В .2, ч. 2. - С. 590-596.
 109. Сморщок О.С., Волошин В.Д., Левандовська Н.М., Бурий В.В., Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Мельник П.І., Творко В.М., Кравців В.В. Закономірності морфогенезу деяких внутрішніх органів при ексікозі, адаптації до нього та в залежності від вегетативного статусу організму //Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Мат. наук. конф. - Тернопіль: "Медична академія". - 1997. - В. 2, ч. 2. - С. 578-582.
 110. Микула Н.Х., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д. Про викладання анатомії людини в сучасних умовах //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 2. - С. 339-340.
 111. Левандовська Н.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Федонюк Я.І., Волошин В.Д., Захарчук І.В., Мельничук В.В., Барвінська Т.М. Структура щитовидної залози і кісток скелету при дегідратації та адаптації до неї //Вісник наукових досліджень. - 1997.- N 2-3. - С. 27-29.
 112. Захарчук І.В., Федонюк Я.І., Довгань О.М., Волошин В.Д., Данильчук Р.Б., Тимків-Бензар І.М., Туркот П.А. Мінеральний метаболізм кісток скелету при позаклітинній дегідратації та адаптації до неї // Вестник проблем биологии и медицины. - 1997. - N 9. - С. 130- 132.
 113. Волошин В.Д., Федонюк Я.И., Довгань Е.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Тымкив-Бензар И.Н., Ландяк Н.Е., Киричок А.Н. Морфофункциональные изменения структуры компактного вещества костей скелета в условиях обезвоживания организма при нормотоническом статусе вегетативной нервной системы //Фундаментальные и прикладные аспекты современной морфологии /Сб. статей – Санкт-Петербург, 1997.- С.61-64.
 114. Волошин В.Д., Боднар Я.Я., Федонюк Я.І., Довгань О.М. Зміни вегетативної рівноваги при дегідратації організму та інтенсивних фізичних навантаженнях //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С. 123-124.
 115. Волошин В.Д. Структура довгих трубчастих кісток скелету в умовах загальної дегідратації важкого ступеня //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С. 117-119.
 116. Федонюк Я.І., Ремінецький Б.Я., Кравців С.І., Волошин В.Д., Довгань О.М., Флекей П.П., Бурий В.В., Левандовська Н.М., Сморщок О.С., Шовдра Н.М., Микула Н.Х., Штабровський І.З., Гомон В.О., Сухінський К.І., Пришляк А.М., Федонюк Л.Я., Боймиструк І.І., Мельничук В.В., Боднар Р.Я., Бойко М.М. Вплив обезводнення організму на будову кісток скелету та деяких залоз внутрішньої секреції. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Мат.наук.конф. - Тернопіль, 1996.- Ч.2.С.383- 388.
 117. Федонюк Я.І., Баран Л.М., Завальнюк А.Х., Ремінецький Б.Я., Микула Н.Х., Волошин В.Д., Кравців С.І., Сухінський К.І., Штабровський І.З., Гомон В.О., Сморщок О.С., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М. Морфофункціональний стан кісток скелету тварин при зневодненні організму у віковому аспекті //Морфофункциональный статус млекопитающих и птиц /Труды. - Симферополь, 1995. - С. 36-37.
 118. Волошин В.Д., Микула Н.Х. Структура епiфiзарного хряща та метафiзу довгих трубчастих кiсток при важкому загальному зневодненнi. // 1 Мiжнародний конгрес з iнтегративної антропологiї/ Матерiали конгресу.- Тернопiль, 1995.- С. 100-101.
 119. Волошин В.Д. Структурна перебудова епіфізарної пластинки довгих трубчастих кісток у щурів зрілого віку при загальній дегідратації 2- го ступеня // Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини / Матеріали ХХХYІІІ підсумкової наукової конференції Тернопільського медичного інституту. Тез. доп. - Тернопіль 1995.- С. 368.
 120. Волошин В.Д. Мінеральний баланс довгих трубчастих кiсток у щурiв репродуктивного перiоду при сублетальному загальному зневодненнi та через 1 тиждень реадаптацiйного перiоду // 1 Мiжнародний конгрес з iнтегративної антропологiї/ Матерiали конгресу.- Тернопiль, 1995.- С. 98-99.
 121. Волошин В.Д. Мiнеральний баланс кiсткової системи пiд впливом загального зневодненя в рiзнi вiковi перiоди // Вiсник наукових дослiджень.- 1995.- N. 2.- 10 с.
 122. Волошин В.Д. Морфофункціональна перебудова кісток скелету при загальній дегідратації у віковому аспекті. Автореф. дис. канд. наук 14.03.01 -Харків, 1995.- 24 с.
 123. Fedonyuk Ya.I., Reminetsky B.Ya., Voloshin V.D., Kravtsiv S.I., Yushchak M.V. The effect of dehydratation of juvenile body on the growth and shaping of skeleton bones //Space Biology and Aerospace Medicine /X-th Conference: Abstracts.-Moscow, Rosia, 1994. - P. 46-47.
 124. Fedonyuk Y.I., Galantyuk S.I., Voloshyn V.D., Kravtsyv S.I., Reminetsky B.Y., Fedonyuk L.Y. Peculiarities of Tubular Bones Metabolism in Light Dehydration //XIVth Federative International Congress of Anatomy /Abstracts Book. - Lisbon, Portugal. - 1994. - S. 566.
 125. Федонюк Я.І., Галантюк С.І., Ремiнецький Б.Я., Кравцiв С.І., Волошин В.Д., Федонюк Л.Я. Мiкроелементи кiсток тварин молодого вiку в реадаптацiйний перiод пiсля зневоднення органiзму //Актуальнi питання клiнiчної i експериментальної медицини /Тези наук.конф., присв. 140-рiччю з дня народження акад.І.Я.Горбачевського. - Тернопiль, 1994. - С. 256-257.
 126. Федонюк Я.І., Баран Л.Н., Волошин В.Д., Кравців С.І., Ремінецький Б.Я. Изменения содержания микроэлементов в костях реадаптационного периода после обезвоживания организма. // Актуальные вопросы фундаментальной и прикладной медицинской морфологии / Сб. научн. трудов.- Россия, Смоленск, 1994.- С. 142.
 127. Сикора В.З., Кравцив С.И., Волошин В.Д., Реминецкий Б.Я., Федонюк Я.И. Гистоструктурные преобразования компактного вещества костей при обезвоживании организма //Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин людини і її значення для практики /Мат. Міжнародної наук.конф. - Полтава, 1994. - С. 220.
 128. Волошин В.Д. Ультраструктура епіфізарного хряща при легкому ступені загальної дегідратації // Актуальні питання морфогенезу/ Мат. нук. конф. - Чернівці. - 1994. - С. 36-37.
 129. Волошин В.Д. Особенности остеогенеза при общей дегидратации // Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем і тканин людини і її значення для практики / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. Т.В.Золотарьової.- Полтава, 1994.- С. 51.
 130. Волошин В.Д. Вплив загального зневоднення на лабораторних щурів у віковому аспекті //Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини/ Тез. наук. конф., присв. 140-річчю з дня народження акад. І.Я. Горбачевського.- Тернопіль, 1994.- С. 259-260.
 131. Федонюк Я.И., Сикора В.З., Галантюк С.И., Кравцив С.И., Волошин В.Д., Реминецкий Б.Я., Федонюк Л.Я. Морфофункциональные адаптационно-реадаптационные изменения в косной системе при дегидратационных нарушениях водно-солевого обмена. //1-а Міжнародна комп'ютерна конференція /Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань людини. Тернопіль, 1994, 34 с.
 132. Волошин В.Д. Ріст, будова та формоутворення кісток скелету в умовах загальної дегідратації легкого ступеня // Вплив субекстремальних факторів на організм людини і тварин / Збірник статей.- Тернопіль, 1994.- С. 15- 19.
 133. Федонюк Я.І., Сікора В.З., Галантюк С.І., Волошин В.Д., Кравців С.І., Ремінецький Б.Я., Федонюк Л.Я. Адаптационно-реадаптационные преобразования в костях скелета при дегидратационных нарушениях водно-солевого обмена. //1-а Міжнародна коп"ютерна конференція /Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань людини.- Тернопіль, 1994.- 34 с.
 134. Федонюк Я.І., Сікора В.З., Баран Л.Н., Волошин В.Д., Кравців С.І., Ремінецький Б.Я., Федонюк Л.Я. Особливості будови кісток скелету в реадаптаційний період після дегідратації організму // Ортопедия, травматология и протезирование.- 1994.- N 4. С. 105-106.
 135. Волошин В.Д. Ріст та формоутворення кісток у віковому аспекті в умовах загальної дегідратації // Ортопедия, травматология и протезирование.- 1994.- N 4.- С. 91-93.
 136. Кравців С.І., Волошин В.Д., Ремінецький Б.Я. Спосіб моделювання клітинного зневоднення дрібних лабораторних тварин // Рац. пропозиція N 10 / Тернопільський мед. інститут.- 1993.
 137. Sikora V., Fedonyuk Y., Voloshin V., Kravtsiv S., Reminetskiy B., Fedonyuk L. Osteogenetic Disturbance in Water and Saline Exhaustion//XVI Congress of the Polish Anatomical Society. /Abstracts. - Olsztyn, Poland, 1993. - S. 127-128.
 138. Сикора В.З., Кравцив С.І., Волошин В.Д., Реминецкий Б.Я., Федонюк Л.Я. Рост скелета при обезвоживании организма. // Влияние антропогенных факторов на структурные преобразования органов, тканей, клеток человека и животных / Материалы 2-й Всероссийской конференции.- Саратов, 1993.- Ч. 2.- С. 49.
 139. Волошин В.Д. Перебудова трубчастих кісток скелету при загальній дегідратації //Матеріали звітної наукової конференції викладачів і студентів природничого факультету Тернопільського пед. інституту за 1993 рік.- Тернопіль, 1993.- С. 15.
 140. Волошин В.Д. Остеоморфометричні зміни росту скелету в реадаптаційний період після загального зневоднення організму // XXXVI Підсумкова студентська конференція за участю молодих вчених: Тез. доп.- Тернопіль, 1993.- С. 18.
 141. Fedonyuk Y.I., Sikora V.Z., Reminetskiy B.Y., Kravtsiv S.I., Voloshyn V.D., Veleshchuk Y.T., Fedonyuk L.Y. Readaptation alterations of the bone tissue in post-dehydration period //IX European Anatomical Congress /Abstracts. - Krakow, Poland, 1992. - P. 72.
 142. Волошин В.Д., Велещук Я.Т., Кравців С.І., Ремінецький Б.Я. Экспериментальное моделирование обезвоживания организма // Биология опорно-двигательного аппарата /Материалы школы.- Харьков, 1992.- С. 39-41.
 143. Федонюк Я.И., Сикора В.З., Волошин В.Д., Велещук Я.Т., Кравцив С.И. Коррекция постгидратационных изменений роста и формообразования костной системы физическими нагрузками //Биология опорно-двигательного аппарата /Материалы школы.- Харьков.- 1992.- С. 309-310.
 144. Федонюк Я.И., Сикора В.З., Велещук Я.Т., Волошин В.Д., Кравцив С.И. Реминецкий Б.Я. Морфологические изменения в костной системе при дегидратации организма //Биология опорно-двигательного аппарата /Материалы Школы. Климентово, 22-26 сентября 1992 г. - Харьков, 1992. - С.311- 317.